กองทุนส่งเสริมและพัฒนาความเสมอภาคคนพิการ( แหล่งทุนคนพิการ)

“ว่าคนพิการคือพลังแผ่นดิน ที่ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน ช่วยตนเองได้ ไม่ใช่ภาระของสังคม”จากการได้เพิ่มพูนทวีพลัง คนพิการหลายคนได้แสดงศักยภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน

<p “=””>
</p> <p “=””> ผู้เขียนเริ่มทำงานอาสาด้านคนพิการของจังพัทลุง มาหลายปี เริ่มจากเข้ามาเป็น คณะทำงานเครือข่าย ศวพถ(ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) ซึ่งในยุคนั้นทางอาจารย์ ชายขอบ ได้จัดทำโครงการเพิ่มพูนทวีพลังคนพิการ จังหวัดพัทลุง จากโครงการทวีพลังคนพิการครั้งนั้น คนพิการลุกขึ้นมาจัดการตนเอง ออกมาทำกิจกรรม มาบอกเล่าให้คนได้รับรู้ถึงพลังคนพิการ “ว่าคนพิการคือพลังแผ่นดิน ที่ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน ช่วยตนเองได้ ไม่ใช่ภาระของสังคม” </p>

</p> <p “=””> จากการได้เพิ่มพูนทวีพลัง คนพิการหลายคนได้แสดงศักยภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บางคนได้มีตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น บางคนไปเป็นผู้นำองค์กรของคนพิการ เป็น ประธานสภาคนพิการทุกประเภท เป็นนายกสมาคมคนพิการ เป็นประธานเครือข่ายคนพิการ ขับเคลื่อนงานมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ห่างหายจากงานอาสาคนพิการไป แต่ไม่ห่างเหิน เพราะถูกมาให้เป็นที่ปรึกษา จึงได้เข้ามาติดตาม ประชุมและสัมนาหลายเวที

<p “=””>

<p “=”“>โรงแรมร้อยเกาะ มีอารยะสถาปัตย์ ที่เอื้ออำนวยต่อคนพิการ
</p>

</p> <p “=””> ล่าสุดเมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ก็ไปเป็นตัวแทนคนพิการทางการเคลื่อนไหว ในการประชุมเชิงปฎิการ ตามโครงการอบรมการใช้ระบบสนับสนุนโครงการ และทำหลักฐานเอกสารผ่นระบบออนไลน์ ที่โรงแรม ร้อยเกาะ จังหวัดสุราษธานี ซึ่งในช่วง วันเวลาดังกล่าวนี้ ทางกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ประชุมอบรมสัมนา พร้อมกัน 3 โครงการ คงเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ บูรณาการงานร่มกัน ภายใต้หลังคาเดียวตาม A3 ซึ่งเป็นการคุ้มค่าการลงทุน เพราะอธิบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณสมชาย เจริญอำนวยสุข ลงมาครั้งเดียว ได้เปิดงานโครงการ 3 โครงการ ส่วนผู้เขียนเข้าประชุมในส่วนของกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ซึ่งเป็นแหล่งทุนให้กับคนพิการ ในการนี้ ทางผู้จัดได้จัดทำคู่มือ”การขอการสนับสนุนจากกองทุนฯเป็นคู่มือที่ละเอียดมาก อ่านง่าย และสอนปฎิบัติการส่งโครงการผ่าน ออนไลน์ แต่ปัญที่ผ่านมา ทั้งที่มีกองทุน แต่คนพิการส่วนใหญ่ยังเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จาก เงินกองทุนได้น้อยมาย </p>

</p> <p “=””> ทางอธิบบดีก็ได้แนะนำช่องทางและการเข้าถึง และลดขั้นตอน โดยเฉพาะ พมจ. (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) ต้องอำนวยความสะดวกให้คนพิการและองค์กรทางด้านคนพิการได้ใช้บริการ

</p> <p “=””> ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พศ. 2550 (ฉบัับอ้างอิงปรับปรุงครั้งที่ 5)
</p> <p “=””> มาตรา 23 และ24 การจัดตั้งกองทุนฯและรายได้ กองทุน มีทั้งหมด 10 อนุมาตรา อนุมาตรา 5 บอกว่า เงินที่นายจ้างหรือเจ้าของประกอบการส่งเข้ากองทุน ตาม มาตรา 34 ซึ่งเกี่ยวโยงกับมาตรา 33 ที่ให้นายจ้างหรือเจ้าของประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฎิบัติงาน”

</p> <p “=””> มาตรา 34 หากนายจ้างหรือสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 ต้องส่งเงินเข้ากองทุนตาม มาตรา 24 (5)

</p> <p “=””> รายละเอียดโปดดูใน พรบ คุณภาพชีวิตคนพิการ พศ.2555 ประเด็นปัญหาคือ ทำอย่างให้คนพิการได้ใช้ประโยชน์โดยตรงกับ เงินกองทุน ซึ่งทางกองก็มีวิสันทัศน์พันธกิจต้องการให้คนพิการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุน”โปรดช่วยกันแนะให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกองทุนฯ


</p> </p>

"กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ความเป็นมาของกองทุน

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน สํานักงาน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเป็นทุน สําหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการ ประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและการสนับสนุนการดําเนินงานของ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

วิสัยทัศน์

เป็นกองทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั่วถึง และเป็นธรรม

พันธกิจ

  1. พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและการศึกษาของคนพิการและผู้ช่วยเหลือคนพิการ
  2. สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรของกองทุนฯ

รูปแบบการให้บริการ

<p “=””> 1.การให้บริการกู้ยืมเงิน เป็นการบริการคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ รายบุคคลรายละไม่เกิน 60,000 บาท รายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนด ให้มีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยไม่เกิน 120,000 บาท

2. การสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2552

3.ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ ลดภาระของสังคม และพัฒนาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ของความเป็นมนุษย์” </p>

เครดิตข้องมูลจาก
</p>

"กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

<p “=””> </p>


สัมพันธภาพของผู้เขียนที่ท่านสมชาย เจริญอำนวยสุข ได้ให้นโยบาย

<p “=”“>ปี 2552 ที่ สสว 12 สงขลา นำเสนองานวิจัย การบูรณาการกองทุนสวัสดิการระดับอำเภอ ปากพะยูน)อาจารย์ เทพรัตน์(ผู้ตรวจกระทรวงฯ)
</p> <p “=”“>ปี 2558 เปิดงาน วิทยากรครอบครัว 10 จังหวัดนำร่อง ที่ทะเลครีมสมุทรสาคร (อธิบดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
</p> <p “=”“>ปี 2560 งานกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกา (อธิบดีกรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคนพิการ
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

มีกิจกรรมสำหรับคนพิการอย่างต่อเนื่อง

อยู่ที่ร้อยเกาะนะครับ

เขียนเมื่อ 

หวัดดีจ้ะลุงวอ

เป็นกิจกรรมที่ดีจ้

เรียนอาจารย์ขจิต

อยู่ร้อยเกาะ 3 วัน

กลับมาคุยต่อที่พัทลุง

ของสภาคนพิการทุกประเภท พัทลุง

สวัสดี น้องมะเดื่อ

ระยะนี้ลงช่วยงานคนพิการ หลายชมรม จึงห่างเหิน บ้านโกว์ไป