สรุปการสำรวจสภาพครอบครัวนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1/7  ปีการศึกษา  2549 ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนอู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
ตารางสรุปสภาพครอบครัว
สภาพครอบครัว ชาย หญิง รวม
1. สภาพครอบครัว ที่สมบูรณ์ 18 26 44
2. สภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ 10 4 14
3. อาศัยอยู่กับบิดา - - -
4. อาศัยอยู่กับมารดา 3 1 4
5. อาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา 5 3 8
6. อาศัยอยู่กับบิดาที่มีครอบครัวใหม่ 1 - 1
7.อาศัยอยู่กับมารดาที่มีครอบครัวใหม่ 1 - 1