GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

มาตรฐานอุดมศึกษา

การจัดการความรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานเพื่อการพัฒนาสู่คุณภาพการศึกษา

 ครูสมพร ในVCD ครูสมพร คนสอนลิง เล่าให้ฟังว่า "เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ" เสมือนหนึ่งการพัฒนาการของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่ใช้กระบวนการ PDCA หรือ Plan Do Check Action ครับ

 ๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

 เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

 ๒. มาตรฐานด้านจัดการอุดมศึกษา

 มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง <h2 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">  ๓. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และ สังคมแห่งการเรียนรู้ </h2><p> การดำเนินงานตามพันธกิจของอุดมศึกษาทั้ง ๔ ด้าน อย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานงานความร่วมมือร่วมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้</p><p> มาตรฐานดังกล่าวผ่านการประชุม คณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ วันที่ ๗ กรกฎาคม และ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙</p><p>JJ</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 62409
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 7
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (7)

 • เพิ่มเติมท่านอาจารย์จิตเจริญนะครับ  มีรายละเอียดอยู่ 12 ตัวบ่งชี้
 • <LINK>
 Be Shocked เรียนท่านกัมปนาท Link ไม่ไปครับ

มาตรฐานที่ดีต้องพัฒนาที่คน
 • ลองอีกครั้งก็ไปอยู่นะครับ
 • เอาใหม่ไม่เป็นไรครับ จะแก้ไขอีกครั้ง
 • 1<LINK>
 • 2<LINK>
 • ถ้าใช้ไม่ได้งวดนี้ก็รบกวนทุกท่านsearch ด้วยตนเองนะครับ

 Off To Work เรียนท่านพี่ใบบุญ

 พัฒนา "ฅน เริ่มที่ ตน" ครับ

 Sleeping Kitty On Monitor เรียนท่านกัมปนาท ที่นับถือ

 Link บ่ได้ครับ แปลกแต่จริงครับ

อาจารย์หมอ JJ คะ นี่ลองเปิด link ก็เปิดได้นะคะ เป็นเพราะต้องมีโปรมแกรม acobat รึเปล่านะ