มาตรฐานเพื่อการพัฒนาสู่คุณภาพการศึกษา

 ครูสมพร ในVCD ครูสมพร คนสอนลิง เล่าให้ฟังว่า "เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ" เสมือนหนึ่งการพัฒนาการของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่ใช้กระบวนการ PDCA หรือ Plan Do Check Action ครับ

 ๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

 เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

 ๒. มาตรฐานด้านจัดการอุดมศึกษา

 มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง <h2 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">  ๓. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และ สังคมแห่งการเรียนรู้ </h2><p> การดำเนินงานตามพันธกิจของอุดมศึกษาทั้ง ๔ ด้าน อย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานงานความร่วมมือร่วมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้</p><p> มาตรฐานดังกล่าวผ่านการประชุม คณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ วันที่ ๗ กรกฎาคม และ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙</p><p>JJ</p>