มาตรฐานอุดมศึกษา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดการความรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานเพื่อการพัฒนาสู่คุณภาพการศึกษา

 ครูสมพร ในVCD ครูสมพร คนสอนลิง เล่าให้ฟังว่า "เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ" เสมือนหนึ่งการพัฒนาการของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่ใช้กระบวนการ PDCA หรือ Plan Do Check Action ครับ

 ๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

 เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

 ๒. มาตรฐานด้านจัดการอุดมศึกษา

 มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง <h2 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">  ๓. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และ สังคมแห่งการเรียนรู้ </h2><p> การดำเนินงานตามพันธกิจของอุดมศึกษาทั้ง ๔ ด้าน อย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานงานความร่วมมือร่วมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้</p><p> มาตรฐานดังกล่าวผ่านการประชุม คณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ วันที่ ๗ กรกฎาคม และ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙</p><p>JJ</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 
  • เพิ่มเติมท่านอาจารย์จิตเจริญนะครับ  มีรายละเอียดอยู่ 12 ตัวบ่งชี้
  • <LINK>
เขียนเมื่อ 
 Be Shocked เรียนท่านกัมปนาท Link ไม่ไปครับ

เขียนเมื่อ 
มาตรฐานที่ดีต้องพัฒนาที่คน
เขียนเมื่อ 
  • ลองอีกครั้งก็ไปอยู่นะครับ
  • เอาใหม่ไม่เป็นไรครับ จะแก้ไขอีกครั้ง
  • 1<LINK>
  • 2<LINK>
  • ถ้าใช้ไม่ได้งวดนี้ก็รบกวนทุกท่านsearch ด้วยตนเองนะครับ
เขียนเมื่อ 

 Off To Work เรียนท่านพี่ใบบุญ

 พัฒนา "ฅน เริ่มที่ ตน" ครับ

เขียนเมื่อ 

 Sleeping Kitty On Monitor เรียนท่านกัมปนาท ที่นับถือ

 Link บ่ได้ครับ แปลกแต่จริงครับ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์หมอ JJ คะ นี่ลองเปิด link ก็เปิดได้นะคะ เป็นเพราะต้องมีโปรมแกรม acobat รึเปล่านะ