170216-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Call & ring

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.14


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบายการใช้ “call”

ถ้าคุณ “call” บางสิ่ง หมายถึง “คุณส่งเสียงคำพูด”

ปกติเพราะ คุณพยายาม “ดึงความสนใจ ของบางคน” เช่น

‘Edward!’ she called. ‘Edward! Lunch is ready!’

‘I could hear a voice calling my name.’

‘Here’s your drink.’ Bob called to him.’

ถ้าคุณ “call” บุคคล/สถานที่ หนึ่ง หมายถึง “คุณ โทรศัพท์ ถึงสิ่งนั้น” เช่น

Call me when you get home.’

‘Greta called the office and complained.’

เมื่อใช้ “call” ในลักษณะนี้ ไม่ต้องให้ตาม ด้วย “to”

อย่ากล่าวว่า “I called to him at his London home.”

ให้กล่าวว่า “I called him at his London home.”

ถ้าบางคน “calls on” you หรือ พวกเขา “call” หมายถึง

พวกเขา “มาเยี่ยมช่วงสั้นๆ เพื่อ พบ/นำส่ง บางสิ่ง” เช่น

‘He had called on Stephen at his London home.’

‘The nurse calls at about 7 o’clock every morning.’

หากแต่ในการใช้แบบ US English ต้องใช้ “on” ร่วมกับ “call”

ถ้าคุณ “call” บางคน/บางสิ่ง ด้วยชื่อเฉพาะหนึ่ง หมายถึง

คุณตั้งชื่อนั้นให้ สิ่งนั้น หรือ “ใช้ชื่อนั้นเรียกขานเขา” เช่น

‘We decided to call our daughter Hannah.’

‘Pleased to meet you, Mr. Anderson.’ – ‘Please call me Mike.’

ถ้าคุณ “call” บางคน/บางสิ่ง ว่าเป็น สิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ หมายถึง

คุณกล่าวว่า พวกเขาคือสิ่งนั้น

ให้ใช้ “call” ตามด้วย นามวลี ตามด้วย คุณศัพท์หรือนามวลี อีกหนึ่งชุด

บ่อยครั้ง ใช้โครงสร้างประโยคเช่นนี้ เพื่อบรรยายถึง “บางคน/บางสิ่ง ในทางลบ” เช่น

‘He called the report unfair.’

‘They called him a traitor.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “as” กับ “call”

อย่ากล่าวว่า “We decided to call our daughter as Hannah.”

หรือ “They called him as a traitor.”

อธิบาย การใช้ ”ring” และ “call”

ในการใช้แบบ British English

เมื่อคุณ “ring” บางคน หมายถึง

“คุณโทรศัพท์หาและพูดกับเขา”

รูป ‘past tense’ ของ “ring” คือ “rang” เช่น

‘I rang Aunt Jane this evening.’

รูป ‘-ed participle’ คือ “rung” เช่น

Have you rung Dad yet?’

สามารถกล่าวว่า บางคน “ring” สถานที่หนึ่ง เช่น

‘You must ring the hospital.’

ในการสนทนา บ่อยครั้ง ผู้คนใช้ “ring up” แทน “ring”

โดยไม่มีความแตกต่างในความหมาย เช่น

‘He had rung up Emily and told her all about it.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “to” ตามหลัง “ring” หรือ “ring up”

ปกติ ผู้ใช้แบบ US English ไม่ใช้ “ring” ในนัยะ นี้

โดย ใช้คำว่า “call” ซึ่่ง ใช้ด้วยเช่นกัน ใน British English. เช่น

‘He promised to call me soon.’


Oxford Advanced Learner’s Dictionary

อธิบาย การใช้ “phone” “call” และ “ring”

เป็น กริยา ใน British English

วิธีการปกติในการกล่าวถึง “to telephone”

ใช้วลี “to phone” “to ring” และ “to call”

ใน US English

คำที่นิยมใน “North American” ใช้ “call” และ

ยังมีการใช้ “phone” ด้วย โดยที่ไม่ใช้ “ring”

ใช้เป็นทางการ อย่างมากเป็นส่วนใหญ่ ใน British English

เมื่อใช้เป็น นาม

สามารถใช้ “call” หรือ “phone call” (ที่เป็นทางการมากกว่า)

ได้ทั้งใน British English และ US English แถบ North American เช่น

‘Were there any phone calls for me?’

‘How do I make a local call?’

สำนวน “give somebody a call” มีการใช้ทั่วไป เช่น

‘I’ll give you a call tonight.’

ในการใช้ไม่เป็นทางการใน British English สามารถใช้ว่า

‘I’ll give you a ring tonight.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)