GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แผนกลยุทธ

PMQA, PQA, SWOT

        รัฐบาลกำหนดการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้หน่วยราชการมีการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน 

      สสจ.พิษณุโลก ได้เรียนเชิญวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำ workshop ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน (ภายใต้ PEST analysis และ เกณฑ์วิเคราะห์ตนเอง ตามPMQA 7 หมวด) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): workshop
หมายเลขบันทึก: 62337
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)