รัฐบาลกำหนดการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้หน่วยราชการมีการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน 

      สสจ.พิษณุโลก ได้เรียนเชิญวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำ workshop ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน (ภายใต้ PEST analysis และ เกณฑ์วิเคราะห์ตนเอง ตามPMQA 7 หมวด)