การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน


คำว่า ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสีย

เราสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินได้ดังนี้


1.งบประมาณ คือ ความเพียงพอของทรัพยากรหรือการแบ่งสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

2.การฉ้อโกง คือ การสูญเสียทรัพยากรอันเป็นผลมาจากการทุจริตของบุคลากรภายในหรือโดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน

3.ความสามารถในการทำประกันภัย คือ ความสูญเสียบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่สามารถประกันภัยได้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง

4.เงินลงทุน คือ การตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสม ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ

5.ภาระความรับผิดตามกฎหมาย คือ สิทธิในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในเรื่องต่างๆ ที่เรามีสิทธิ์สามารถทำได้ เมื่อถูกละเมิดสิทธิ์

6.นโยบาย คือ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้รับผิดชอบแผนงานให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายหลักขององค์การ

7.ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ เราต้องมีความสามารถในการชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาได้ เรามีเครดิตในการผ่อนชำระหนี้มีระยะเวลาที่ยาวขึ้น


แหล่งที่มา : www.stjohn.ac.th/engineer/information%20technology/file/Download/.../Chapter4.ppt สืบค้นเมื่อวันที่ 7กุมภาพันธ์ 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความเสี่ยงทางการเงินความเห็น (0)