ความเสี่ยงจัดการได้

เมื่อนึกถึงความเสี่ยงแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกๆองค์กรคงไม่อยากเจอและคงไม่ต้องการให้เกิดขึ้นภายในองค์กรของตนเองเพราะความเสี่ยงนั้นคือโอกาสความผิดพลาด ความเสียหาย ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ซึ่งการเกิดความเสี่ยงนั้นก็มีหลายๆปัจจัยเข้ามาข้องเกี่ยว ปัจจัยความเสี่ยงก็คือต้นเหตุหรือสาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เราสามารถพิจารณาความเสี่ยงได้จาก 1.ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและกฎหมาย. 2.ปัจจัยภายใน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของพนักงานและระบบการทำงาน. เมื่อเราพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงแล้วเราก็ควรจะประเมินความเสี่ยงโดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเราก็ดูจากความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและดูผลกระทบด้วยว่ามีความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ความเสี่ยงนั้นอาจเป็นสิ่งที่ทุกๆองค์กรหนีไม่พ้นแต่เราก็สามารถบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้ส่งผลกระทบต่อองค์กรให้น้อยลงได้โดยการมีกระบวนที่ใช้ในการจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี 1.การยอมรับความเสี่ยงเป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน 2.การลด/ควบคุมความเสี่ยงเป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 3.การกระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 4.หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและองค์กรไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมนั้น มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีแล้วก็ต้องมีการควบคุมนโยบาย แนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆคือมีการควบคุมเพื่อป้องกันเป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก มีการควบคุมเพื่อให้ตรวจพบเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว มีการควบคุมโดยการชี้แนะส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและสุดท้ายมีการควบคุมเพื่อการแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องและหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในอนาคตอีก แต่อย่างไรก็ตามทุกองค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าจะมาช้าหรือเร็วการจัดการความเสี่ยงจึงเป็นแนวทางและเป็นการสร้างกรอบของงานเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรได้จัดการและรับมือกับมันแต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้องค์กรไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้คือการบริหารงานบนความไม่ประมาทรู้จักหาแนวทางรับมือกับมันเพราะหากมีการควบคุมจัดการที่ดีองค์กรจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์และพัฒนาไปในทางที่ดีแน่นอน ภาพจาก http://www.bsqmgroup.com/index.php?mo=3&art=178449

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความเสี่ยงจัดการได้ความเห็น (0)