ความหมายของการแปล

ความหมายของการแปล

พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า “แปล” ซึ่งเป็นคำกริยาไว้ 2 ความหมาย ดังนี้

1) ถ่ายทอดความหมาย จากภาษาหนึ่ง มาเป็นอีกภาษาหนึ่ง

2) ทำให้เข้าใจความหมาย

พจนานุกรม นิวเวบสเตอร์ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการแปลในเรื่องของภาษาไว้ดังนี้

translate : “to render into another language ; to interpret ; to explain by using other words; to express in other terms” ซึ่งอาจสรุปได้ว่า การแปล คือ

1) การถ่ายทอดข้อความจาก ภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง

2) การตีความหมายหรือการทำให้เข้าใจความหมาย

3) การอธิบายโดยใช้ถ้อยคำสำนวนอย่างอื่น

นักปราชญ์ด้านการแปลต่างๆ ได้ให้ความหมายของการแปลไว้ ดังนี้

จอห์น วายคลิฟ (John Wycliffe) กล่าวว่า การแปล คือ การแปลประโยคให้ได้ความ

ชัดเจนโดยใช้ภาษาของคนสามัญ

มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) กล่าวว่า การแปล คือ การสามารถถ่ายทอดวิญญาณต้นฉบับ โดยสามารถทำให้สามัญชนเข้าใจได้

ยูจีน ไนดา (Eugene A. Nida) ผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีการแปลชาวอเมริกัน กล่าวว่า การแปล คือ การถ่ายทอดความหมายของข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยรักษารูปแบบของข้อความไว้ได้ตรงตามต้นฉบับ

สรุป การแปล (Translation) คือ การถ่ายทอดความหมายจากภาษาต้นฉบับไปเป็นอีกภาษาหนึ่งและให้ความหมายเท่ากัน หรือใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับมากที่สุด

แหล่งที่มา : https://khumpech2501.wordpress.com/2012/07/07/%E0%...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Translationความเห็น (1)

ถ้าใช้คำว่า "แปล" (Translate) อาจมีความหมายอย่างหนึ่ง แต่เมื่อนำคำว่า "การ" เข้าไปข้างหน้าแล้ว เป็น "การแปล" (Translation) น่าจะมีความหมายถึง กระบวนการที่จะ แปลงความหมาย หรือตีความเป็น หรือให้เข้าใจว่า หรือเปลี่ยนจากหนึ่งไปอีกหนึ่ง หนึ่งไปอีกหลายๆ โดยใช้หลักการอะไร ในบริบทใด ซึ่งผลที่แปลได้นั้น อาจเหมื่อนกัน หรือไม่เหมื่อนกัน ก็ได้ และแตกต่างกัน ตามบริบทของผู้แปล......และผู้ที่รับรู้การแปลนั้น อาจเข้าใจไม่ตรงกันก็ได้.....ขึ้นกับบริบทของผู้รับการแปลนั้น...... ศัพท์เทคนิกส์ บางอย่าง หรือ สำนวนบางอย่าง เมื่ออยู่กับคนหนึ่งๆ ก็จะมีความหมายอย่างหนึ่ง และเมื่ออยู่อีกคนหนึ่งอาจเป็นอีกความหมายหนึ่งก็ได้ ......ผมว่างั้นน่ะครับ ????