แนวทางการพัฒนาระบบบริหารความรู้ (KM) ในองค์กร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Tichakorn

  สารจาก นายแพทย์จรูญ  ปิรยะวราภรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ

(นายแพทย์ 10)             

แนวทางการพัฒนาระบบบริหารความรู้ (KM) ในองค์กร 
แนว
รมควบคุมโรคได้ดำเนินนโยบายพัฒนาองค์กรและบุคลากรตลอดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เริ่มจากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) การพัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการสำหรับประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงาน ได้แก่ การจัดทำ Balanced Scorecard และตัวชี้วัด (KPIs) ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  การพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร (Competency  System)  การจัดให้มีการบันทึกรวบรวมผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานตามแนวทาง Performance Management  การจัดทำฐานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณและบุคลากรรองรับนโยบายการบริหารงบประมาณในระบบ GFMIS การจัดทำ Benchmarking ผลผลิตของงานแต่ละหน่วยงาน  เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพผลผลิตและส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นเพื่อเป็นการเชื่อมต่อสนับสนุนนโยบายกรมฯ และทิศทางการบริหารดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และเจตนารมย์ของรัฐบาลในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรคได้เห็นชอบให้จัดตั้ง “สำนักจัดการความรู้” (Knowledge Management Bureau)  ตาม คำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 22/2548  ลงวันที่ 5 มกราคม  2548  เรื่อง  จัดตั้งสำนักจัดการความรู้ คณะกรรมการและคณะทำงาน   โดยให้มีหน้าที่ กำหนดแนวทางจัดทำ Roadmap ของกรมฯ สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและจัดทำข้อเสนอแนะทางวิชาการแก่ผู้บริหารกรมฯ โดยมีผมเป็นประธานคณะกรรมการ KM  ของกรมฯ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิ   

ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานในการขับเคลื่อนให้กรมควบคุมโรคมี “การจัดการความรู้” กันอย่างกว้างขวาง  ซึ่งความหมายของมันคือ ความรู้สำหรับการปฏิบัติ (Actionable Knowledge) เน้นความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติหรือการทำงานซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถของ   องค์กรและบุคลากร  โดยมีกระบวนการสรรหาความรู้ ถ่ายทอด แบ่งปันไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายอย่าง      ถูกต้อง เหมาะสม อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงานและคุณค่าผลผลิตงานต่อประชาชนและนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

คณะกรรมการและคณะทำงานในส่วนกลางได้เริ่มดำเนินการโดยมีการประชุมครั้งที่ 1  ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 มีนาคม  2548  ได้ข้อสรุปของคำอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template) ในมิติด้านการพัฒนาองค์กรในเรื่องของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี   งบประมาณ พ.ศ. 2548    (KPI ของกพร. ตัวที่ 10)  และตาม Balanced Scorecard ของกรมฯ ( KPI ของ BSC ตัวที่ 11) โดยแยก  Template เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่จะนำไปจัดทำเป็นคำรับรองการปฏิบัติราชการกับ กพร. ซึ่งจะเน้นหนักในเรื่องของการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาทีม SRRT อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการพัฒนาความรู้ในหลายๆ ด้านซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของกรมฯ จะช่วยส่งผลให้กรมควบคุมโรคบรรลุเป้าหมายของการเป็น “สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”  ท่านที่สนใจเรื่อง KM ทุกท่านจะได้ศึกษา KPI  Template และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในกรมฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ด้วยความปราถนาดี
นายแพทย์จรูญ  ปิรยะวราภรณ์   (ผู้ทรงคุณวุฒิฯ)
ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้
วันที่  9 มีนาคม  2548

ที่มา  :  http://www3.easywebtime.com/ddc_kmo/KM_1st_message.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM

คำสำคัญ (Tags)#km

หมายเลขบันทึก: 62209, เขียน: 22 Nov 2006 @ 21:06 (), แก้ไข: 01 May 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)