การจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริการ (สายสนับสนุน)

drapichart
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บล็อกนี้ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สำหรับด้านการบริการ (สายสนับสนุน) กรุณาโพสต์ได้ที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการองค์ความรู้ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

คู่มือ-เทคนิคการให้บริการด้วยใจ Service Mind งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://goo.gl/NaDMZi (เนื่องจากลิงก์ตัวจริงยาวมาก ขออนุญาตย่อลิงก์นะครับ)

เขียนเมื่อ 

สายสนับสนุนเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินงานการบริหารจัดการ การศึกษา ในสถานศึกษา เนื่องจากในสภาพปัจจุบันนี้อาจารย์มีหน้าที่จำนวนมาก (การเรียนการสอน (ทฤษฎี-ปฏิบัติ) การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ) ดังนั้นในเรื่องที่สายสนับสนุนช่วยเหลือได้ น่าที่จะช่วยเหลืออาจารย์ เพื่อทำให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่น และไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ...

ในบางโอกาส อาจารย์อาจจะไม่เคย หรือเคยทำ แต่เป็นการทำด้วยระเบียบเก่าๆ เดิมๆ หากสายสนับสนุนทราบว่าอาจารย์เข้าใจไม่ถูกต้องอย่างไร ก็ควรจะอธิบายให้ทราบทันที มิฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหา หรือไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่ เป็นต้น...

สำหรับ Lab Boy หากสามารถเดินเครื่องล่วงหน้าไว้ให้อาจารย์ก่อนอาจารย์เข้าสอน ก็จะทำให้การทดลองราบรื่น และรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ Lab Boy สามารถช่วยอาจารย์ในการเบิกจ่าย รับคืนอุปกรณ์ เดินเครื่องจักร ทำความสะอาด ดูแลประจำวัน/ประจำสัปดาห์ เพราะบางครั้งถ้าเครื่องเสีย แต่อาจารย์ไม่ทราบ ก็อาจทำให้นักศึกษาเสียความรู้สึก-เสียเวลา บางกรณีอาจจะมีการบ่นในโซเชียล อาจจะทำให้เสียชื่อเสียงของสถานศึกษาได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสายสนับสนุนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ควรที่สถานศึกษาจะเอาใจใส่กับสายสนับสนุนไม่แพ้สายวิชาการ

เขียนเมื่อ 

การพัฒนาสายสนับสนุนให้มี Service Mind และทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่ควรกระทำมาก ด้วยเหตุผลข้างต้น.