TDE: แก้ไขตารางการอบรมหลักสูตรโภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน

เนื่องจากได้มีการประชาสัมพันธ์การอบรมของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ปี พ.ศ. 2560 ไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 นั้น เพิ่งตรวจพบว่าข้อมูลตารางการอบรมของหลักสูตรโภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อนและแบบฟอร์มการลงทะเบียนเป็นของ ปี 2559 จึงขอแก้ไขไฟล์ใหม่ ตามที่แนบมาครั้งนี้

หลักสูตรและตารางการอบรม MNT-2017-revised-19Jan2017.pdf

แบบฟอร์มการลงทะเบียน Registration_form-2017-new.pdf

วัลลา ตันตโยทัย

บันทึกเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)