งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

คือ การวางแผนในการจัดสรรรายรับ-รายจ่ายในอนาคตเป็นรูปแบบตัวเงิน ( การกะประมาณค่าใช่จ่าย ) โดยทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่เป้าหมายกำหนด

ความสำคัญการทำงบประมาณ

การทำงบประมาณนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการควบคุมการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและ ช่วยในการวางแผนกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า

ลักษณะการทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

1. มีเหตุผลที่ดี

>> ต้องทราบถึงที่มาที่ไปของงบที่ตั้งไว้ คิดให้ละเอียดรอบครอบ และมีความเป็นไปได้หรือไม่

2. ระบบงานที่ดี

>> การจัดระบบงานโดยการแบ่งสายงานแบ่งความรับผิดชอบให้ชัดเจน

3. การพัฒนา

>> เน้นการพัฒนาในการบริหาร เพื่อใหเมีความก้าวหน้าในอนาคต

4. ชัดเจน โปร่งใส

>> งบต้องมีความชัดเจนเข้าใจง่านเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะนำไปปฎิบัติ และมีลักษณะโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

5. ประหยัด

>> โดยพยายามไม่ให้มีค่าใช่จ่ายที่เกินความจำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพยกรให้มีประโยชน์สูงสุด และไม่ให้เกิดการสูญเปล่า

6. มีความยืดหยุ่น

>> หากจัดงบไว้อย่างเคร่งครัด อาจจะก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการทำงาน
บรรณานุกรม

ณรงค์ สัจพันโรจน์. (2538).การจัดทำอนุมัติและบริหารงบประมาณแผ่นดิน ทฤษฎีและปฎิบัติ.[ออนไลน์] แหล่งที่มา : www.plan.rbru.ac.th>dowlond>Know (16 มกราคม 2560)

ศิริวรรณ แก้วจันดา. (2555).ลักษณะงบประมาณ. :ศิริวรรณ แก้วจันดา. [ออนไลน์] แหล่งที่มา :https://www.gotoknow.org/posts/454434 (16 มกราคม 2560 )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพความเห็น (0)