170112-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – avoid

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.11


Avoid evade

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “avoid”

(เน้น พยางค์ หลัง void) ว่า “uh-void

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ กริยา “avoid”

ถ้าคุณ “avoid” บางสิ่ง หมายถึง

คุณกระทำ “การป้องกัน มิให้มันเกิดกับคุณ” เช่น

‘We learned how to avoid a heart attack.’

‘The bus swerved to avoid a collision.’

ถ้าคุณ “avoid doing” บางสิ่ง หมายถึง

“คุณทำให้แน่ใจ ว่า คุณไม่ทำสิ่งนั้น” เช่น

‘Thomas turned his head, trying to avoid breathing in the smoke.’

‘You must avoid giving any unnecessary information.’

ข้อควรระวัง:

อย่ากล่าวว่า you ‘avoid to do’ บางสิ่ง

ข้อควรระวัง:

ถ้าคุณ “ไม่อาจ ควบคุม/เปลี่ยนแปลง” แนวทางความประพฤติของคุณ

อย่ากล่าวว่า “you ‘can’t avoid’ it”

ให้ใช้ว่า “You can’t help” it หรือกล่าวว่า “You ‘can’t help’ yourself” เช่น

‘It was so funny, I couldn’t help laughing.’

‘You know what his temper’s like, he just can’t help himself.’

ข้อควรระวัง:

ถ้า บางคน “ไม่อนุญาตให้คุณทำ” สิ่งที่คุณต้องการจะทำ

อย่าใช้ว่า “They ‘avoid’ you doing it.”

ให้ใช้ว่า “They ‘prevent’ you ‘from’ doing it” เช่น

‘I wanted to prevent him from speaking.’


Macmillan Dictionary

อธิบาย การใช้ “avoid” อย่างถูกต้อง ว่า

อย่าได้ใช้ (never) “avoid” ร่วมกับ ‘infinitive’

ให้ตามด้วย กริยา ในรูป “-ing” เช่น

อย่าใช้ว่า Avoid to use long quotations unless really necessary.”

ให้ใช้ว่า Avoid using long quotations unless really necessary.”

อย่าใช้ว่า “A survey has found that most smokers would avoid to eat out. If smoking were banned.”

ให้ใช้ว่า “A survey has found that most smokers would avoid eating out. If smoking were banned.”


Merriam-Webster Dictionary

อธิบาย คำพ้องความหมายกับ “avoid”

ที่ต่างหมายถึง “to get away” หรือ “keep away from” บางสิ่ง

ใช้ “avoid” เพื่อ เน้น “การคิดไว้ก่อนและระมัดระวัง”

ในการหลบห่างจากอ้นตราย/ความลำบาก” เช่น

‘Try to avoid past errors.’

ใช้ “escape” เพื่อเน้น “ความจริงของ การหนีห่าง/ถูกผ่านเลย”

โดยไม่จำเป็น ต้องใช้ความพยายาม หรือตั้งใจทำ เช่น

‘Nothing escapes her sharp eyes.’

ใช้ “evade” เพื่อ แสดงนัย “ความฉลาด คล่องแคล่ว หรือไม่ล้งเล”

ในการหลบหนี หรือหลีกเลี่ยง เช่น

Evaded the question by changing the subject.’

ส่วน “elude” แสดงนัย “เลห์เหลี่ยมชวนงง ของบุคคลหรือสิ่งของที่หนีนั้น” เช่น

‘What she sees in him eludes me.’

และ “shun” บ่อยครั้ง แสดงนัย “การหลีกเลี่ยงที่ทำเป็นนิสัยหรือนโยบาย”

และอาจแสดงน้ย ปฏิปักษ์หรือเกลียดชัง เช่น

‘You have shunned your responsibilities.’

และใช้ “eschew” เพื่อแสดงนัย “หลีกเลี่ยง/หนีห่าง จากสิ่งไม่ฉลาด/น่ารังเกียจ” เช่น

‘A playwright who eschews melodrama.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)