"กลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์" จัดโครงการ เราได้ปัน....น้องได้ปั่น (จักรยานสองล้อ เพื่อการศึกษา)

กลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีการรวมตัวตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่มาจากสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีจิตอาสาและปณิธานตรงกัน เพื่อขออาสาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สังคมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมีความยากลำบาก ขาดแคลนเริ่มตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เป้าหมายของกลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์มุ่งช่วยเหลือพัฒนาเด็กเยาวชนและสิ่งแวดล้อมเป็นประการสำคัญโดยเน้นการช่วยเหลือพัฒนาเด็กในกลุ่มโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญขาดการพัฒนาตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา“กลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์” นำทีมโดย นายโพธิ์สยาม ตัณติวานิชกุล ซึ่งเป็นประธานของกลุ่ม ตั้งแต่เป็นนักเรียน นักศึกษาจนกระทั่งเรียนจบออกมาทำงาน ก็ยังสามารถเกาะกลุ่มรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโอกาสการพัฒนาเด็กในชนบทที่ห่างไกล มีกิจกรรมปีละ 2ครั้งอย่างต่อเนื่องตลอดสิบปีเรื่อยมา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี ในยุคสังคมปัจจุบันที่ต้องแข่งขันเอาตัวรอด ที่เรียกว่า “ยุคแข่งขัน” ขาดการ “แบ่งปัน”

ในปี 2559 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา “กลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์” ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ” เพื่อน้องนักเรียนโรงเรียน บ้านหินตุ้ม อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ความสามารถของกลุ่มคือสามารถรวบรวมอุปกรณ์ สิ่งของ คนอาสามาจัดกิจกรรมเพื่อเด็ก ที่ต้องระดมสรรพกำลังหลายสิ่งหลายอย่างมาจากที่ต่างๆ ทั้งขอรับบริจาคของเล่น สุด ดินสอ อุปกรณ์การศึกษา รวมไปถึงมีการจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆและบุคคลที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นให้เพียงพอกับจำนวนคนเกือบ 300 คน ทุกฝ่ายมีความสุขร่วมกันทั้งเด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านละแวกใกล้เคียง


โครงการเราได้ปัน....น้องได้ปั่น (จักรยานสองล้อ เพื่อการศึกษา) เป็นโครงการดี ๆ ของคนหนุ่มสาว ในวัยทำงาน ที่มองสังคมเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ต้อง “ก้าวไปด้วยกัน” มีความเต็มใจด้วยจิตอาสา อยากให้โดยร่วม “แบ่งปัน”ร่วมรณรงค์ภายในกลุ่ม และบุคคลภายนอก จัดซื้อจักรยานสองล้อเพื่อน้อง รวมทั้งรับบริจาคจักรยานเหลือใช้สภาพดี พร้อมใช้งานให้น้องได้ใช้งานต่อ

จุดหมายปลายทาง....วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านกระสัง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นโรงเรียนเป้าหมายของการส่งมอบจักรยานสองล้อเพื่อน้อง โครงการเราได้ปัน...น้องได้ปั่น สามารถรวบรวมจักรยานได้ 34 คัน โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายศิลป์ธรณ์ ดำเพ็ง และคณะครูผู้ปกครอง เป็นอย่างดี


ในการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้น เนื่องจากเด็กนักเรียนอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ไม่มีรถโดยสารประจำทางต้องอาศัยการเดินเท้ามาโรงเรียน มีเด็กจำนวนหนึ่งมีบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน ซึ่งมีระยะทางไกลเกินกว่า 3 – 8 กม. การเดินทางโดยไม่มีพาหนะไปเรียนหนังสือจึงเป็นปัญหาและอุปสรรค อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อเด็กเหล่านี้อีกด้วย ประกอบกับผู้ปกครองไม่สามารถจัดหาเงินมาซื้อจักรยานให้กับบุตรหลานได้ใช้ เป็นพาหนะมาโรงเรียนได้ เนื่องจากจักรยานมีราคาสูง เมื่อเทียบกับรายได้ของผู้ปกครองและครอบครัว

เด็กและผู้ปกครองที่ได้รับบริจาคจักรยานรู้สึกปลาบปลื้มยินดี ที่มีพี่ ๆ ใจดีส่งมอบจักรยานซึ่งเป็นพาหนะให้แก่บตรหลานของตนถึงกับเอ่ยปากพูดว่า “ดีใจที่สุดที่พี่ ๆ นำรถจักรยานมาให้ ไม่ต้องเดินและอาศัยจักรยานเพื่อน ๆ ไปโรงเรียนอีกแล้ว”


ด้วยความหวังและความตั้งใจของกลุ่มสามเหลี่ยมสร้างสรรค์ที่มีจิตใจปรารถนากับสังคม ที่ต้องอยู่และเกื้อกูลกันไป ดังปณิธานที่ว่า “สังคมต้องก้าวไปด้วยกัน” รู้จักให้และแบ่งปัน ในนามผู้เขียนมาส่วนร่วมเพียงน้อยนิด ของส่งกำลังใจให้และชื่นชมจิตอาสา พลังความดี ที่มีต่อเด็กและเยาวชนที่ยังต้องการการพัฒนา ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญา ขอให้บุญกุศลที่ร่วมกระทำในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความโชคดี มีชัย กิจการก้าวหน้า หน้าที่การงานรุ่งเรืองสืบไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นาย สิทธิพร ธรรมเนียมงามความเห็น (0)