ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาจากนักศึกษาผู้จัดกิจกรรม (Active Participation) นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Passive Participation ) และผู้รับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษางานวิจัยผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2548 พบว่า

1 ควรกำหนดนโยบายกิจกรรมนักศึกษาและกำหนดหลักสูตรรายวิชาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาโดยพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี นับเป็นหน่วยชั่วโมงกิจกรรมพร้อมบันทึกประวัติกิจกรรม   

2 จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทันสมัยตรงตามความต้องการของนักศึกษา โดยมีฐานข้อมูลการวิจัยความต้องการพัฒนาของนักศึกษา จัดทำคู่มือกิจกรรมนักศึกษา พิจารณาค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม

3   สนับสนุนงบประมาณ สถานที่ อุปกรณ์และรถให้เพียงพอและเหมาะสม