ขอแสดงความยินดีต่อ ๗ มหาวิทยาลัยไทย

       THES - QS World University Rankings,  http://www.topuniversities.com/   จัด 520 อันดับ  มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับดังนี้
- อันดับ 161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อันดับ 317 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อันดับ 322 มหาวิทยาลัยมหิดล
- อันดับ 404 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อันดับ 418 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อันดับ 475 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อันดับ 481 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       ข้อมูลนี้บอกผมว่า  มหาวิทยาลัยวิจัย ในแต่ละประเทศมีไม่มาก     ยกตัวอย่าง ในสหรัฐอเมริกา มีกว่า ๔,๐๐๐ มหาวิทยาลัย     อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย เพียงประมาณ ๒๐๐     จะเห็นว่า ๗ มหาวิทยาลัยไทยเหล่านี้ มีคุณภาพสูงกว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา     

     ข้อมูลนี้สอนผมว่า
      ๑. เราน่าจะเลิกเน้นส่งคนไปเรียนต่อต่างประเทศได้แล้ว     เราส่งไปบ้างพอสมควร    แต่ไม่ใช่เพราะมหาวิทยาลัยของเราคุณภาพไม่ถึงขั้น
      ๒. เราน่าจะบริหารระบบอุดมศึกษาใหม่     ไม่ทำแบบเดิม ที่มุ่งจี้ให้พัฒนาสู่คุณภาพแบบเดียวกัน     ที่ผลักดันให้ต้องมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัย จึงจะมีศักดิ์ศรี     เราต้องสร้างศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยหลายๆ แบบ      คือต้องสร้างคุณภาพที่หลากหลายเป้าหมาย     ไม่ใช่คุณภาพแบบเดียว

วิจารณ์ พานิช
๒๒ พย. ๔๙
สงขลา