สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการการไฟฟ้านครหลวง จำกัด กับ CFC (Concern for Community)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการการไฟฟ้านครหลวง จำกัด กับ CFC (Concern for Community)

CFC ในที่นี้ ผู้เขียน มิได้หมายถึง Chlorofluorocarbon แต่ในที่นี้หมายถึง .......

ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด ครั้งที่ 28/2559 ประจำเดิอน ประจำเดือนพฤศจิกายน เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ

ในวาระ แจ้งให้ทราบ อาทิเช่น

1. ชมรมพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา ได้จัดทำโครงการปันน้ำใจสู่เด็กไทยในชนบท ครั้งที่ 19 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจากทุนทรัพย์ อุปกรณ์การเรียน เพื่อมอบให้นักเรียน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสาร และท่านผู้หญิงถวิล

บ้านคลิตี้ล่าง หมุ่ที่ 4 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยจะเดินทางในวันที่ 17 - 18 ธีนวาคม 2558 จึงเรียนเชิญมายังผู้มีจิตศรัทธา ร่วมแรง ร่วมใจ เดินทางไปมอบสิ่งของในครั้งนี้ โดยเป็นกิจกรรมที่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัดให้การสนับสนุน

2. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 "โครงการแบ่งปันน้ำใจ มอบรอยยิ้มให้เด็กไทยในชนบท" ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. เป้นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถ ณ วัดศรีสุภักดิ์ บ้านดอนต้นม่วง ดอนติ้ว ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2559

ตัวอย่างทั้ง สามรายการในปัจจุบัน ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด จะกระทำ โดยแจ้งที่ประชุมว่าเป็น CSR
Corporate Social Responsibility นั้น ผู้เขียนได้แนะนำต่อที่ประชุม ว่า ในทางสหกรณ์ การทำกิจกรรมเช่นที่กล่าวมาข้างต้น นั้น ให้ใช้ คำว่า CFC ซึ่งหมายถึง การดำเนินการตามหลักการสหกรณ์สากลที่ 7 เอื้ออาทรต่อชุมชน Concern for Community หรือ CFC

หลักการที่ 7 :ความเอื้ออาทรต่อชุมชน
สหกรณ์พึงดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ “

7th Principle: Concern for Community
Co-operatives work for the sustainable development of their communities through policies approved by their members.

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/520514


ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด ก็ได้ทำตามหลักการสหกรณ์ข้อที่7 CFC เอื้ออาทรต่อชุมชน Concern for Community หรือ CFC โดย

1.ได้
เอื้ออาทรต่อสังคมสหกรณ์ประเทศไทย โดยเสียสละให้ นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ อดีตประธานกรรมการของสหกรณ์แห่งนี้ ไปบริหารงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ในตำแหน่งประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

2. ได้เอื้ออาทรต่อสังคมสหกรณ์ทวีปเอเซีย โดยเสียสละให้ นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ อดีตประธานกรรมการของสหกรณ์แห่งนี้ ไปบริหารงานที่ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเซีย (AUCU) ในตำแหน่งประธานกรรมการสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเซีย Association of Asian Confederation of Credit Unions (AUCU)


ส่วนต่อจากนี้เป็น CSR : Corporate Social Responsibility ของการไฟฟ้านครหลวงที่ได้กรุณาแก่ นิสิต ม.เกษตร คนหนึ่งไว้


ในอดีต ผู้เขียนเคยได้รับความกรุณาจากการไฟฟ้านครหลวง ตอนเป็นนิสิตภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.เกษตร บางเขน ดังนี้
ผู้เขียนเป็นกรรมการ หอพักชาย ชื่อ ตึก 14 เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2524-2525 ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมกรรมการหอพักให้มาขอยืม หลอดไฟ ขั้วหลอดและสายไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง(วัดเลียบ) เพื่อนำไปติดต้้งเพื่อให้แสงสว่างในการจัดงานสังสรรค์ ชาวหอพักชายทีดาดฟ้า ตึก14

ผู้เขียนได้ทำหารประกอบและติดตั้งหลอดไฟฟ้าที่ได้ขอยืมมาเพื่อส่องสว่างบริเวณดาดฟ้า โดยการเกี่ยวสายไฟฟ้า กับ สายที่ 1 และ 2 ของไฟสามเฟสสำหรับใช้กับปั๊มน้ำเพื่อปั๊มน้ำเข้าแท๊งค์น้ำบนดาดฟ้าตึกนั้นเอง ผลปรากฏว่าไฟสว่างมาก ส่องสว่างไปถึงหอพักหญิงทือยู่ห่างออกไปพอสมควร เพื่อนที่ ตึก 14 ที่ไม่ทราบเรื่องก็ชมกันว่าหลอดไฟฟ้าของการไฟฟ้าวัดเลียบนี่สว่างดีมาก

มาทราบความจริงตอนที่รุ่นพี่ที่ตึก 14 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาอธิบายให้ผู้เขียนทราบว่า การเกี่ยวสายไฟ จากสายที่ 1 และ 2 จากไฟสามเฟสนั้น แรงเคลือนไฟฟ้าที่ได้มานั้น มากกว่า 220 โวลต์ แต่เป็น รูทสาม ของ สองร้อยยี่สิบ เท่ากับ 1.732 คูณ 220 โวล์ต คือ 380 โวลต์ไฟจึงสว่างแบบนั้น
ต้องขอขอบพระคุณการไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ) ที่ได้ให้นิสิต ม.เกษตร จาก ตึก 14 ยืมหลอดไฟ อุปกรณ์และสายไฟ ไปใช้ในงานดังกล่าวและได้รับความรู้จากการทำการติดตั้งดังกล่าว ด้วยการลงมือทำ (learning by doing)

มาวันนี้ได้มีโอกาสตอบแทนการไฟฟ้านครหลวง โดยได้มาร่วมงานส่งเสริมสหกรณ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด ผู้เขียนสัญญาว่าจะขอใช้ความรู้ความสามารถในวิชาการสหกรณ์ตอบแทนแก่การไฟฟ้านครหลวงอย่างเต็มกำลัง

พีระพงศฺ์ วาระเสน KU 40 ตึก 14
1 ธันวาคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)