ครูที่ดี

…การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ และสำคัญยิ่งที่มนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้สูง และอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป งานของครูจึงเป็นงานที่สำคัญยิ่ง ท่านทั้งหลายซึ่งจะออกไปทำหน้าที่ครู จะต้องยึดมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมและพยายามถ่ายทอดวิชาความรู้แก่เด็กให้ดีที่สุดที่จะทำได้ นอกจากนี้ จงวางตนให้สมกับที่เป็นครูให้แก่นักเรียนมีความเคารพนับถือ และเป็นที่เลื่อมใสไว้วางใจของผู้ปกครองนักเรียนด้วย…

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เห็นได้ว่า ครู คือบุคคลที่สำคัญบุคคลหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ เป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อคุณภาพของระบบการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ครูเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุก ๆ อาชีพ หรือที่เรียกว่า แม่พิมพ์ของชาติ คำว่าครูในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นครูที่สอนศิษย์แต่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่หมายความของครู คือ ผู้ที่ให้ความรู้ และประสบการณ์ เปรียบได้กับเป็นพ่อแม่คนที่ 2 พ่อแม่ที่ให้การอบรม สั่งสอน เลี้ยงดู ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แก่ลูกในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้น ครูต้องมีความรู้ความสามารถ รู้ และเข้าใจสิ่งนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะสามารถนำความรู้นี้ไปสอนศิษย์ได้ ต้องมีความอดทนต่อหน้าที่ ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ มีระเบียบวินัย ความประพฤติ ทั้งทางกาย วาจาและใจ ที่แสดงถึงความเคารพในกฎหมาย ระเบียบประเพณีของสังคม และความประพฤติที่สอดคล้องกับอุดมคติหรือความหวังของตนเอง โดยให้ยึดส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัว วางตัวให้เหมาะสม ครูต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์และตัดสินอย่างมีเหตุผล หมายถึง ต้องมีความประพฤติในลักษณะสร้างสรรค์และปรับปรุง มีเหตุมีผลในการทำหน้าที่การงานการที่จะสอนศิษย์ให้ดีได้ ครูจะต้องทำให้ได้เสียก่อน ต้องเป็นผู้เสียสละ ครูต้องเป็นที่พึ่งให้แก่ศิษย์ได้ และข้อสำคัญคือ ครูต้องมีความสำนึกในหน้าที่และการงานต่าง ๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงนิยามของคำว่าครู และลักษณะของครูที่ดีเท่านั้น หากอยากเป็นครูอย่างแท้จริง ต้องมีจิตวิญญาณความเป็น เป็นผู้มีความรักในตัวเด็กและยินดีเต็มใจในภารกิจทางการสอน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ขออัญเชิญพระราชดำรัสที่ทรงมีต่อครู เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจบรรดาครูให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ตลอดจนเกียรติ และความภาคภูมิใจอันสำคัญยิ่งของตนเอง

เพราะ “ครู” เป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญที่ให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันจะเป็นหนทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งการนำพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูปฐมวัยความเห็น (0)