มองเห็นอะไรบ้างใน KM&R2R in Service Plan

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มองเห็นอะไรบ้างใน KM&R2R in Service Plan

จากวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย Service Plan 4 ครั้ง ...ได้เห็นประเด็น


Success / สิ่งที่พัฒนาแล้ว

ประเด็น GAP หรือโอกาสของการพัฒนา

แนวทางพัฒนา

***ด้านวิชาการและวิจัย***

ยกตัวอย่าง เช่น ในสาขา Trauma ที่คุณพัทยานำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง

Prevention :

- มีระบบการส่งข้อมูล บูรณาการ 3 ฐาน

- มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล

Pre hos :

- การออกเหตุได้มาตรฐาน

- รถ Refer ทุกคันติด GPS ครบ 100%

In Hos :

- มีระบบการส่งต่อข้อมูลและเชื่อมข้อมูลกันภายในโรงพยาบาล

- มี TNC ที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง 4 เดือน

- ไม่มีเจ้าหน้าที่ Key ข้อมูลทำให้การ Key ข้อมูลไม่ครบ ทางผู้รับผิดชอบ TNC ได้ใช้ Nurse Aids เป็นผู้ทำหน้าที่นี้โดยผ่านการ Training

- มีการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ อาทิเช่น เครื่องช่วยหายใจ EKG และเครื่อง U/S

ประเด็น GAP หรือโอกาสของการพัฒนา

- ไม่มีหอผู้ป่วยเฉพาะ ผู้ป่วยยังแทรกอยู่ตามหอผู้ป่วยอื่นๆ

- TNC มีคนเดียว

- มาตรการองค์กรไม่ได้มาตรฐาน

- กระบวนการ Re-habitation ยังไม่เป็นระบบชัดเจน

- การใช้ข้อมูล

==========

แนวทางพัฒนา

==========

ด้านบริหาร

- การจัดอัตรากำลังคน แต่งตั้ง TNC ประจำหอผู้ป่วย

- วางแผนส่งคนไปเรียน TNC เพิ่ม

- ใช้แนวคิดการเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีให้สามารถทำงานด้านนี้ได้

- วางแผนการจัดการเรื่องมาตรการองค์กรให้ได้มาตรฐาน

ด้าน

ด้านบริการ

- การใช้ CNPG

- การ Audit และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

- การผลักดันให้เกิด TNCU

- การเชื่อมโยงและพัฒนาการดูแลต่อเนื่อง Pre Hos, In Hos และ Post Hos ระบุชัดเจนว่าในปีนี้จะเน้นเรื่องอะไร


***ด้านวิชาการและวิจัย สนใจที่จะนำ GAP ที่เกิดขึ้นมาชวนเครือข่ายแลกเลียนรู้กันอีกครั้ง เพื่อค้นหาโจทย์หรือคำถามการวิจัย ...

จากตัวอย่างข้างต้น ...ทำให้ได้ข้อคิดกับตนเองว่า ในกิจกรรม Service Plan ดูเหมือนพยาบาลค่อนข้างจะเป็นกลไกหรือฟันเฟืองที่สำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนไปได้โดยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพต่างๆ ... มีแพทย์เป็นหัวเรือในการรักษา เภสัช หรือสาขาอื่นต่างเป็นองค์ประกอบระหว่างกันและกัน ... ส่วนที่เหลือผู้่ป่วยจะอยู่ในความดูแลใกล้ชิดจากพยาบาล การค้นหาปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือดูเหมือนพยาบาลจะมีบทบาทสำคัญร่วมกับแพทย์ รวมไปถึงในเรื่องการใช้ยาที่ประสานเชื่อมโยงกันกับเภสัชกร

จากการสกัดบทเรียนนี้ ทำให้มองเห็นถึงความสำคัญ... ที่พยาบาลจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการหยิบเครื่องมือที่เรียกว่าวิจัยมาใช้ในการแสวงหาคำตอบเพื่อแก้ไข GAP หรือปัญหาอุสรรคที่เป็นประเด็นคำถามการวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)