วิธีฝึกสมาธิภาวนา ๔ แบบ ... จำแนกตามวัตถุประสงค์

"วิธีฝึกสมาธิภาวนา ๔ แบบ ... จำแนกตามวัตถุประสงค์"

ขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้า แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมะรับอรุณ ณ บ้านเย็นยิ้ม

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559

...

พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรื่อง สมาธิภาวนา ๔ อย่าง คือ การเจริญสมาธิ, วิธีฝึกสมาธิแบบต่างๆ จำแนกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุข ในทิฏฐธรรมมีอยู่ ฯ

๒. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความได้เฉพาะ ซึ่งญาณทัสสนะมีอยู่ ฯ

๓. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อ สติและสัมปชัญญะมีอยู่ ฯ

๔. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไป แห่งอาสวะทั้งหลายมีอยู่ ฯ

Image result for นั่งสมาธิ

อธิบายเพิ่มเติมว่า :

๑. สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อ ทิฏฐธรรมสุขวิหาร คือ การเจริญฌาณ ๔

๒. สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อ การได้ญาณทัสสนะ คือ การเจริญอาโลกสัญญา มีแสงสว่างเป็นอารมณ์

๓. สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อ สติและสัมปชัญญะ คือ การกำหนดรู้ของการเกิดขึ้น การตั้งอยู่ การดับไปของ เวทนา สัญญา วิตก

๔. สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อ ความสิ้นอาสวะ คือ การพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ห้า

ที.ปา. ๑๑/๒๓๓/๒๓๓; องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๑/๕๗; พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.

Cr. รูปภาพจาก Dhamma Media Center

...

ธรรมะรักษา วิปัสสนาคุ้มครองค่ะ
อจ.พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย (ฉัตรนะรัชต์)

ขอน้อมอุทิศถวายบุญกุศล เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมะรับอรุณ ณ บ้านเย็นยิ้มความเห็น (0)