161122-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – about / around / round (2/2)

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.21

Ref. #594802 www.gotoknow.org


(AHD) อธิบาย การใช้ “about” ตามดั้งเดิม

อ้างถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง

“เรื่องที่เล่า” (narrative) กับ “หัวข้อนั้น” (subject) เช่น

‘A book about Cezanne.’

‘A movie about the Boston Massacre.’

การใช้ต่อมา ขยายเกิน “narrative” ไป อ้างอิงถึง

ความสัมพันธ์ หลายแบบ ของ “นาม และ สิ่งต่อเนื่องที่ตามมา” เช่น

‘The party was mostly about showing off their new offices.’

‘You don’t understand what the woman’s movement is about.’

การใช้แบบนี้ น่าจะถือกำเนิด จากวลี “all about” ที่คุ้นเคย เช่น

“Let me tell you all about her.”

การสำรวจ ของ “Usage Panel” ส่วนมาก คัดค้าน

การใช้ “about” ในทั้งสองแบบ ข้างต้น

จึงควร จำกัด การใช้ “about” ให้ใช้แต่ในเนื้อหา “ที่ไม่เป็นทางการ”

รวมถึง “about to” ที่หมายถึง “on the verge of” เช่น

‘I’m about to go downtown.’

และ “not about to” ที่แสดง “ความตั้งใจ” หรือ “ความมุ่งมั่น” เช่น

‘We are not about to negotiate with terrorists.’

ที่ ถือว่า “ไม่เป็นที่ยอมรับ ให้ใช้เป็นทางการ” ในการสำรวจเมื่อ ปี 1988

แต่จาก การใช้ ด้วยความคุ้นเคย ทำให้การคัดค้าน ลดลง

กระทั่ง ร้อยละ 82 ให้การยอมรับ ในการสำรวจ เมื่อปี 2001


(CCED) อธิบาย การใช้ “around” และ “round”

เมื่อกล่าว เกี่ยวกับ “การเคลื่อนไหว” ในหลายทิศทาง แตกต่างกัน

สามารถใช้ “around” “round” หรือ “about”

โดยใช้ คำเหล่านี้ เป็น Adverb เช่น

‘It’s so romantic up there, flying around in a small plane.’

‘We wandered round for hours.’

‘Police walk about patrolling the city.’

สามารถใช้ คำเหล่านี้ เป็น บุพบท เช่น

‘I’ve been walking around Moscow.’

‘I spent a couple of hours driving round Richmond.’

‘He looked about the room but couldn’t see her.’

ผู้ใช้ American English ปกติ เลือกใช้ “around”

แทนที่ “round” หรือ “about” เมื่อใช้ในความหมายนี้

เมื่อ “สิ่งหนึ่ง “is around” หรือ “round” อีกสิ่งหนึ่ง”

หมายถึง “มันจะอยู่ รอบสิ่งนั้น ในทุกด้าน”

ในความหมายนี้ จะเป็นการใช้ เป็น บุพบท

และไม่อาจใช้ “about”ได้ ในความหมายนี้ เช่น

‘She was wearing a scarf round her head.’

‘He had a towel wrapped around his head.’

‘The earth move round the sun.’

‘The satellite passed around the earth.’

ผู้ใช้ American English ปกติ เลือกใช้ “around”

แทนที่ “round”ในความหมายนี้


(DPWE) อธิบาย ว่า “around”

มีความหมายพื้นฐาน หลายอย่าง ที่เหมือนกับ “about”

หากแต่มีความ ไม่เป็นทางการ มากกว่า “about” ในวลี เช่น

‘wait around’

‘to travel around’

‘to have been around’ และ

‘around noon’

ที่ อนุญาตอย่างเต็มที่ ให้ใช้ในภาษา “พูด”

น่าจะเลือกใช้ “around” แทน “round”

ในวลี เช่น “around the world” หรือ “around the Horn”

ประโยคเช่น “Meet me round noon”

ให้สำเนียงกันเองมากกว่า “Meet me around noon”

แต่น่าจะดีกว่า ถ้าเลือก พูดหรือเขียนว่า “Meet me about noon”


AHD = American Heritage Dictionary

CCED = Collins COBUILD English Dictionary

DPWE = Dictionary of Problem Words and Expression

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)