161120-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A - a & an

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

Revised on 2016.11.19

Ref. # 594785

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา


(CCED) อธิบาย การใช้ “a” และ “an”

ปกติ ใช้ “a” และ “an” เมื่อ “ไม่ชัดเจน หรือ สำคัญ”

ว่า “กำลัง อ้างอิง ‘เฉพาะ สิ่งหรือบุคคล’ ใด”

ใช้ “a” และ “an” แต่เพียง กับ “นาม เอกพจน์” ชนิด “countable”

เมื่อ กล่าวถึง โดยเฉพาะ “บุคคล หรือสิ่งใด” ปกติใช้ “THE” เช่น

‘She decided to buy a car.’

‘He parked the car in front of the bakery.’

เมื่อ บรรยาย เกี่ยวกับ “บางคนหรือบางสิ่ง”

สามารถใช้ “a” หรือ “an” ร่วมกับ Adjective และ นาม

หรือ กับ นาม แล้วตามด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น

‘His brother was a sensitive child.’

‘The information was contained in an article on biology.’

ข้อควรระวัง:

เมื่อใช้ นาม อ้างถึง “อาชีพหรืองาน” ของบางคน

ต้องมี “a” หรือ “an” นำหน้า เสมอ เช่น

‘He is an architect.’ อย่าใช้ว่า “He is architect.’

‘She became a lawyer.’

ใช้ “a” นำหน้า คำที่คำแรก ออกเสียง “พยัญชนะ”

และใช้ “an” นำหน้า คำที่คำแรก ออกเสียง “สระ”

‘Then I saw a tall woman standing by the window.’

‘We live in an old house.’

ใช้ “an” นำหน้า คำที่เริ่มด้วยอักษร “h”

เมื่อไม่ออกเสียง อักษร “h” ของคำนั้น เช่น

เรียกว่า an honest man” มิใช่ “a honest man”

‘The meeting lasted an hour.’

ใช้ “an” นำหน้า คำต่อไปนี้ ที่เริ่มต้นด้วย “h”

“heir” “heiress” “heirloom” “honest” “honorary”

“honour” “honourable” “hour” “hourly”

ใช้ “a” นำหน้า คำที่เริ่มต้นด้วย “u”

เมื่อ ออกเสียง “u” แบบ “เน้น” เช่น “like ‘you’”

‘He was a university professor.’

‘She became a union member.

ใช้ “a” นำหน้า คำต่อไปนี้

“ubiquitous” “Unanimous” “unicorn” “unification” “uniform”

“uniformed” “uniformity” “unifying” “unilateral” “unilateralist”

“union” “unique” “unisex” “unit” “united”

“universal” “universe” “university” “uranium” “urinal”

“urinary” “urine” “usable” “usage” “use”

“used” “useful” “useless” “user” “usual”

“usually” “usurper” “utensil” “uterus” “utilitarian”

“utility” “utopian”

ใช้ “an” นำหน้า คำย่อ “เมื่ออักษรของคำย่อนั้น ออกเสียงแยกรายคำ”

และอักษรแรก เริ่มด้วย “เสียง สระ”

‘Before she became an MP, she was a social worker.’

‘He drives an SUV.’

ใช้ “a” และ “an” ในความหมายว่า “one” (หนึ่ง)

นำหน้า จำนวน และหน่วย “ในการวัด” บางแบบ


CCED = Collins COBUILD English Dictionary


a & an

(DPWE) อธิบาย การเลือกใช้ “a” และ “an” ที่ถูกต้อง

ขึ้นอยู่กับ เสียง มิใช่ อักษร ตัวแรกของคำ

ควรใช้ “a” นำหน้าคำ ที่อักษรตัวแรก ออกเสียงเป็นพยัญชนะ

ยกเว้น silent h เช่น

“an hour”

และใช้ “a” นำหน้าทุกคำที่เริ่มด้วยสระ

ออกเสียงควบทั้ง พยัญชนะและสระ

เช่น ‘unit’, ‘university

ควรใช้ “an” นำหน้าทุกคำที่ออกเสียงเป็น “สระ”

เช่น “an entry” “an f” “an orange”

ข้อสังเกต

ปัจจุบัน นิยมใช้ “a” นำหน้า “history” และ historian แทนที่จะเป็น “an”

เนื่องจากมีการออกเสียง “h” ในการพูดแบบใหม่ ซึ่งเมื่อก่อนไม่ออกเสียง

จึงควรพูดว่า “a history book”

แต่ถ้าอ้างถึง “historian” หรือ “historical novel”

ก็อาจใช้ได้ “ทั้งสองแบบ ซึ่งถูกต้องทั้งคู่”

ไม่จำเป็นต้องใช้ “a” หรือ “an”

กับคำพูด เช่น “no such (a) thing,” หรือ “no greater (an) honor.”


DPWE = Dictionary of Problem Words and Expression

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.167.139
เขียนเมื่อ 

Perhaps

ใช้ “a” นำหน้า คำที่ พยางค์แรก ออกเสียง “พยัญชนะ”

และใช้ “an” นำหน้า คำที่ พยางค์แรก แรก ออกเสียง “สระ”

would soumd better than

ใช้ “a” นำหน้า คำที่คำแรก ออกเสียงเหมือน “พยัญชนะ”

และใช้ “an” นำหน้า คำที่คำแรก ออกเสียงเหมือน “สระ”

and this

ไม่จำเป็นต้องใช้ “a” หรือ “an” กับคำพูด เช่น “no such (a) thing,” หรือ “no greater (an) honor.”

may mislead, because “no such thing,” หรือ “no greater honor.” is commonly used.

;-)