​ความหมายของการสังคมสงเคราะหทางการแพทย(Medical Social Work)

ความหมายของการสังคมสงเคราะหทางการแพทย(Medical Social Work)

Walter A. Friedlander ไดอธิบายวา งานสังคมสงเคราะหทางการแพทยเปนวิธีการสังคมสงเคราะห โดยเฉพาะอยางหนึ่ง ซึ่งอาจใชวิธีการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย หรือวิธีการสังคมสงเคราะหกลุมชนก็ได อาจปฏิบัติในโรงพยาบาล คลินิก หรือหนวยงานดานการแพทยอื่นๆ๙ึ่งปนการชวยผูปวยใหไดใชบริการ ดานสุขภาพอนามัยอยางมีประสิทธิผลที่สุด เปนการชวยเหลือดานสังคม ปญหาอารมณที่เกิดขึ้นแกผูปวย เนื่องจากการเจ็บปวยหรือการบําบัดรักษาของเขา

วิบูลยกลิ่นสุคนธ ไดใหความหมายการสังคมสงเคราะหทางการแพทยไววา หมายถึง การนําหลักการของงานสังคมสงเคราะหทางการแพทยและศาสตรตางๆ รวมทั้งเทคนิคในการปฏิบัติงาน ไปใชในการใหความชวยเหลือผูปวยและครอบครัวของผูปวยโดยการดําเนินการรวมแกไขปญหาครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ปญหาทางดานอารมณจิตใจและนิสัยพฤติกรรมของผูปวย เพื่อปองกันแกไขปญหาอันเปนอุปสรรคตอการบําบัดรักษา ตลอดจนการสงเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัย ทั้งทางกายและจิต ตลอดจนปญหาอื่นที่เกี่ยวของดวย ซึ่งจะเปนการชวยใหผูปวยไดมีความสามารถ ใหความรวมมือกับแพทยในการรักษาพยาบาลโรคภัยไขเจ็บของตนเอง เปนการชวยใหการบําบัดรักษา ทางดานการแพทยไดผลเต็มที่ยิ่งขึ้น จรรยา เจตนสมบูรณ การสังคมสงเคราะหกับการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติด 3

วันทนียวาสิกะสิน ไดใหคํานิยามของงานสังคมสงเคราะหทางการแพทยวา หมายถึง งานที่นักสังคมสงเคราะหในหนวยงานการแพทยจะตองใชวิธีการ เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ชวยเหลือใหบริการกับผูปวยในปญหาดานสังคม อารมณและจิตใจของผูปวย หรือโดยอีกนัยหนึ่งเปนการ สนับสนุนใหการรักษาพยาบาลของบุคลากรทางการแพทยไดผลดียิ่งขึ้น โดยที่บุคลากรทางการแพทย ใหการรักษาความเจ็บปวยทางกาย (Physically-ill) แตนักสังคมสงเคราะหทางการแพทยใหการรักษา ความเจ็บปวยทางสังคม (Socially-ill) และความเจ็บปวยทางจิต (Mentally-ill) จากคําจํากัดความตางๆดังกลาวพอสรุปไดวา การสังคมสงเคราะหทางการแพทยหมายถึง งานที่ นักสังคมสงเคราะหทางการแพทย(Medical Social Worker) ไดใชเทคนิค กระบวนการ วิธีการทางสังคม- สงเคราะหชวยเหลือผูปวยในปญหาดานอารมณสังคม จิตใจ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเจ็บปวยหรือการ บําบัดรักษาของเขา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.)ความเห็น (0)