​ความหมายของการสังคมสงเคราะห ​

ความหมายของการสังคมสงเคราะห

การสังคมสงเคราะหเปนวิชาการและวิชาชีพที่เปนทั้งศาสตรและศิลปะ โดยมีปรัชญาพื้นฐานเปน แนวคิดในลักษณะการกุศล (Charity) เปนการอุทิศตนชวยเหลือผูที่เดือดรอนตามคําสอนของศาสนา ตอมา ไดมีผูไดใหคําจํากัดความของการสังคมสงเคราะหไวตางๆกันดังนี้

สมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NASW) ใหความหมายของสังคมสงเคราะห ไววา หมายถึง กิจกรรมทางวิชาชีพที่จัดขึ้นเพื่อมุงใหความชวยเหลือมนุษยโดยการสงเสริม ฟนฟู และพัฒนาความสามารถของบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในสังคมได อยางเหมาะสม รวมทั้งการสรางสรรคสภาพแวดลอมทางสังคมดวย

Helen I.Clarke ศาสตราจารยทางสังคมสงเคราะหศาสตรแหงมหาวิทยาลัย Wisconsin ให ความหมายของการสังคมสงเคราะหไววา การสังคมสงเคราะหเปนรูปหนึ่งการบริการวิชาชีพ ซึ่ง ประกอบดวยความรูและทักษะ (Knowledgeand Skill) ในอันที่จะชวยเหลือบุคคล (Individual) ใหมีความ พึงพอใจตามความตองการของสังคม ทั้งเปนการขจัดปดเปาปญหาตางๆใหบุคคลมีการปฏิบัติหนาที่ทาง สังคมไดเปนอยางดี

Mary Richmond ใหคําจํากัดความไววา สังคมสงเคราะหเปนกระบวนการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพ โดยการปรับเขาหากันระหวางบุคคลตอบุคคล และระหวางคนกับสิ่งแวดลอม Arthur E. Fink ไดใหคําจํากัดความไววาการสังคมสงเคราะหเปนทั้งศาสตรและศิลปะของการจัดหา บริการเพื่อชวยสงเสริมความสามารถภายในสวนบุคคลและหนาที่ทางสังคม (Social Functioning)ของ บุคคล ซึ่งใชกับบุคคลแตละคนหรือเปนกลุมก็ไดคําวาศิลปะ (Art) หมายถึง ความเหมาะสมกลมกลืน เขากันไดสวนศาสตร(Science) หมายถึง รูหรือความรู Watsan ไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับสังคมสงเคราะหไววา สังคมสงเคราะหเปนศิลปะในการแกไข และสรางเสริมบุคลิกภาพใหมใหดีขึ้น ในลักษณะที่วา บุคคลนั้นๆจะสามารถปรับตนใหเขากับสังคมที่เขา เปนอยู

Herbert H. Stroup ใหคําจํากัดความสังคมสงเคราะหไววาการสังคมสงเคราะหคือศิลปะการนําเอา ทรัพยากร ตลอดจนความคิดมาพิจารณาใชเพื่อชวยบรรเทาความตองการของบุคคล กลุม และชุมชน โดยใชวิธีการตามหลักวิทยาศาสตรเพื่อที่จะชวยใหบุคคลชวยตัวเองได” จรรยา เจตนสมบูรณ การสังคมสงเคราะหกับการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติด 2 สวนในประเทศไทยนั้น ศาสตราจารยนวลนาฎ อมาตกุล ไดใหคําจํากัดความไววา การสังคม- สงเคราะหหมายถึง วิชาชีพหนึ่ง วิชาชีพสังคมสงเคราะหถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อใหมนุษยมีชีวิตและความ เปนอยูอยางสมศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยและชวยสังคมใหมีลักษณะเอื้ออํานวยใหมนุษยเจริญงอกงาม สามารถเปนพลังทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารยนันทนียไชยสุต อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรกลาววาการสังคมสงเคราะหหมายถึงการจัดใหมีมาตรการตางๆเพื่อปองกันและแกไขปญหา ความเดือดรอนของประชาชนเปนรายบุคคล เปนกลุม หรือทั้งชุมชน โดยใชหลักทฤษฎีของการสังคม- สงเคราะหเปนแนวปฏิบัติผูที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหหรือที่เรียกวา นักสังคมสงเคราะหจะตอง ปฏิบัติงานนี้โดยใชหลักวิชาชีพ หรือนัยหนึ่งก็คือใชหลักการวิชาการและกระบวนการของการสังคม- สงเคราะหไมใชเพียงแตหยิบยื่นสิ่งที่ผูมีปญหาตองการก็เปนอันใชไดนับวาไดใหบริการสังคมสงเคราะห แลว จากคําจํากัดความตางๆดังกลาวพอสรุปไดวา การสังคมสงเคราะหเปนการชวยเหลือผูประสบ ความทุกขยาก เดือดรอน ซึ่งเขาไมสามารถชวยตนเองไดใหมีความสามารถในการแกไขปญหาของเขา ตอไป ทั้งโดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูมาประยุกตใชบรรเทาความตองการและปญหาทั้งของบุคคล กลุมชน และชุมชน โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร(Scientific Method) จุดมุงหมายที่สําคัญ คือ ชวยเขา เพื่อใหเขาชวยตนเองได(Help them to help themselves)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.)ความเห็น (0)