การทำงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

การทำงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

1.ทำงานภายใต้การควบคุมกำกับดูแล ขององค์กรวิชาชีพ (สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ) ต้องสอบใบประกอบอาชีพเป็นนักสังคมสงเคราะห์อนุญาต ตามพ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

2.ทำงานกับกลุ่มผู้ป่วย(ที่มีปัญหาสุขภาพ ปัญหาจิตใจ และ ปัญหาสังคม ทั้งที่เป็นสาเหตุและผลกระทบ รวมถึง กลุ่มผู้ป่วย SUB ACUTE และ NON ACUTE) ผู้ป่วยระยะสุดท้าย กลุ่มครอบครัวผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

3.เป็นหนึ่งในทีมสุขภาพ/สหวิชาชีพภายในโรงพยาบาลที่ร่วมทำงานในกระบวนการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในมิติทางสังคม ให้มีโอกาส การเข้าถึงระบบสุขภาพ ในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และคลินิกพิเศษ ทำหน้าที่การคัดกรอง ประเมิน วินิจฉัย การบำบัด(Therapy)และการเยียวยา(healing ) การเฝ้าระวัง การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ การฟื้นฟู วางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยร่วมทีมสุขภาพ เตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยหลังจากออกโรงพยาบาลการดูแลต่อเนื่อง

6.ใช้ทักษะการเป็น นักจัดการรายกรณี(case manager ) กรณีที่มีผู้ป่วยซับซ้อนด้านมิติทางสังคม

7.ใช้เทคนิคและทักษะเฉพาะทางและการทำงานเชิงลึกกับผู้รับบริการ เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน/กลุ่มที่มีความซับซ้อน ยุ่งยากทางมิติทางสังคม และสุขภาพกายและจิต ฟื้นฟูความบกพร่องทางสังคมเพื่อให้เกิดการทำหน้าที่ทางสังคม Social Well-being to Social Function

8ใช้ความรู้ด้านระบาดวิทยา และพยาธิสภาพโรคที่ เกี่ยวข้องสุขภาพของผู้รับบริการ กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ และความรู้ มิติทางสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่กระทรวง พม.รับผิดชอบ รวมถึง การทำงานเป็น พนง.เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

9.จัดการ ประสานงาน ส่งต่อ จัดหาแหล่งทรัพยากรทางสังคม แหล่งสนับสนุนบริการจากหน่วยงานภายนอก (เงิน สิ่งของ และสวัสดิการของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน )ที่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรค รักษาพยาบาล /การดำเนินชีวิตหมายเหตุ สวัสดิการของรัฐ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย การอาชีพ การศึกษา ความมั่นคงทางสังคม การนันทนาการ การบริการทางสังคมอื่น ๆ ตามสิทธิที่ประชาชนคนไทยพึงมี พึงได้ ตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2545 พ.ร.บ.ประกันสังคม 2533 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2535 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ 2546 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว 2550 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551 ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.)ความเห็น (0)