การทำงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ระดับชุมชน​

การทำงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ระดับชุมชน

การทำงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ระดับชุมชน

การบริการสังคมสงเคราะห์ชุมชนและครอบครัว เพื่อให้กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานครอบครัวและชุมชน นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ระดับปฐมภูมิ เป็นการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์โดยใช้รูปแบบครอบครัวและชุมชน เป็นฐาน มีสมาชิกในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการสังคมสงเคราะห์ ให้ครอบครัวสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ เสริมสร้างให้ครอบครัวมีอำนาจในตนเอง ผู้สนับสนุนการบริการ (supporter) บทบาทผู้กระตุ้น (stimulator) การกระตุ้นให้สมาชิกครอบครัวเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ บทบาทผู้ให้การศึกษา (educator) ผู้ให้คำแนะนำ (counselor) และผู้อำนวยความสะดวก ( facilitator) เช่น สนับสนุนให้ศูนย์บริการต่าง ๆ ในชุมชนจัดบริการเชิงป้องกันและพัฒนาสมาชิกในครอบครัว โดยการให้ความรู้และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความต้องการของสมาชิกในชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ์ ประสานและการจัดการทรัพยากร การส่งต่อเครือข่ายบริการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ติดตามประเมินความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.)ความเห็น (0)