ความต้องการในอนาคตสำหรับเอ็กซ์เอ็มแอล เว็ปเซอร์วิส

  Contact

เมื่อความต้องการทางธุรกิจขับดันให้เอ็กซ์เอ็มแอลเว็ปเซอร์วิส มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น นักพัฒนาจึงต้องการความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่ที่มาตรฐานเอ็กซ์เอ็มแอลเวปเซอร์วิสในปัจจุบัน ความสามารถเหล่านี้ต้องประกอบด้วย
       ความปลอดภัย : ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับบริษัทที่มีการใช้งานเอ็กซ์เอ็มแอลเว็ปเซอร์วิส  ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม นักพัฒนาต้องการระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุมแต่ง่ายและตรงไปตรงมา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและมีความน่าเชื่อถือ
       ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ : บริษัทที่ใช้งานเอ็กซ์เอ็มแอลเว็ปเซอร์วิสตระหนักถึงการประเมินค่าและความผิดพลาดที่ยอมรับได้สำหรับบริษัทที่พวกเขาสร้างขึ้น นักพัฒนาต้องการวิธีการที่จะระบุเส้นทางของข่าวสาร และความสามารถในการปรับแต่งเส้นทางของข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       ข่าวสารที่เชื่อถือได้ : นักพัฒนาต้องการวิธีการที่จะรับประกันความถูกต้องของข่าวสารที่ส่งในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น อย่างน้อยหนึ่งครั้ง , อย่างมากหนึ่งครั้ง , หนึ่งครั้งเท่านั้น
       การดำเนินการ : ธุรกิจต้องการความสามารถในการดำเนินการระหว่างแต่ระบริษัท ทำให้นักพัฒนาต้องการกระบอนการที่ยืดหยุุ่น

จาก http://www.gotdotnet.com/team/XMLwebservices/gxa_overview.aspx

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สิ่งมหัศจรรย์อันดับหนึ่งของโลก คือ พระพุทธศาสนา

Post ID: 61872, Created: , Updated, 2012-02-11 16:27:22+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #web#xml#services

Recent Posts 

Comments (1)

ไม่บอก
IP: xxx.89.41.222
Written At 

555555555