การเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่21

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ในปัจจุบันโลกของเราเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาที่หลากหลายด้านไปพร้อมพร้อมกันรวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ จึงเป็นที่ มาของการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21

ดังนั้นการให้การศึกษาสำหรับศตวรรษนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศนะดั้งเดิมไปสู่กระบวนทัศนะใหม่ที่ทำให้โลกแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน และโลกแห่งความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้เป็นสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น และเกิดการเรียนรู้ที่กว้างไกลโดยวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทัศนคติทักษะการคิดทักษะการแก้ไขปัญหา คือ เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต ในฐานะครูในยุคศตวรรษที่ 21 ครูต้องมีความรู้กว้างไกลมีความคิดยืดหยุ่น และสร้างสรรค์โดยการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน และให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม โดยเพิ่มความซับซ้อนความท้าทายอย่างเป็นลำดับขั้นเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้สูงสุด และเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนตามความสนใจ ความต้องการซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนหรือที่เรียกว่าการเรียน แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้โดยคนยุคใหม่ ต้องเป็นบุคคลที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาสามารถเชื่อมโยงความรู้แล้วสามารถประยุกต์ความสนใจความต้องการเพื่อเป็นความรู้

ครูยังต้องเรียนรู้ในสิ่งที่แปลกใหม่รู้ในสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนความรู้ให้เกิดเป็นประสบการณ์ หรือองค์ความรู้ครูผู้สอนต้องมีสิ่งดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เช่น สื่อวีดีทัศน์ที่มีภาพแสงสีประกอบมีกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้โดยวิธีการวางแผนการบริหารการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบรอบด้าน และสมบูรณ์เพื่อเป็นพละกำลังที่มีประสิทธิภาพของประเทศชาติเพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าสืบไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายเจตสุดา กับสันเทียะความเห็น (4)

เนื้อหาดีมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ดีมากๆเลยครับ

ขอบคุณมากๆครับ

เนื้อหาอ่านเข้าใจดีค่ะ