การศึกษา กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ลลิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ในศตวรรษที่ 21 จะเน้นพัฒนาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเด็กควรจะมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมโดยใช้หลัก 3R/4C

3R ได้แก่ Read (การอ่าน) , Writing (การเขียน) และ Arithmetic (คณิตศาสตร์)

4C ได้แก่ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์) , Communication (การสื่อสาร) ,

Collaboration (การร่วมมือ) , Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)

หลักสูตรและวิธีการสอน

ครูควรเน้นทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้ผู้เรียนค้นคว้าสาระวิชาด้วยตนเอง โดยครูจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ ออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการฝึกผู้เรียนให้สังเกตและประเมินตนเองว่ามีความรู้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นหรือไม่ เช่น รูปแบบการสอนแบบ PBL ครูจะต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มเดียวกันและต่างกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ใช้แบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานสำหรับการทดสอบย่อยและแบบทดสอบรวม

2. มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. จัดเก็บแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

4. มีวิจัยในชั้นเรียน

5. มีการประเมินตามเงื่อนไขที่แปรเปลี่ยนได้

6. ประเมินเป็นทีมไม่ใช่รายบุคคล

7. ประเมินอย่างเปิดเผยไม่ใช่ความลับ

ที่มา

ไสว ฟักข้าว. (2558). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21. วันที่ค้นข้อมูล 21 ตุลาคม 2559, จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เว็บไซต์ : http://web.chandra.ac.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21ความเห็น (14)

ได้ความรู้ดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

ให้ความรู้ได้มีมากค่ะคุณเบ๊นซ์

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

  • เนื้อหาดีมากค่ะ

Thank you

ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลที่ให้ความรู้

เนื้อหาดีมากเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ

ได้รับความรู้ดีๆเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยค่ะ

ได้ความรู้มากเลย

เนื้อหามีความกระชับชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจมากค่ะ

เอาใจไปเล

พัฒนาไปเรื่อยๆนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ