161031-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – Where

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


WHERE

(DPWE) อธิบาย เมื่อใช้ “where” เป็น conjunction

ในความหมายเทียบเท่า “that” ถือว่า “ไม่เป็นตามมาตรฐาน”

ให้ใช้ “that” แทนที่ “where” ในประโยค เช่น

‘I see where the Senate is going to recess.’ และ

‘Jim read where his favorite team had lost two straight games.’

การใช้วลี “where at” เช่น ใน “Where at is the house?”

ถือเป็นการใช้ถ้อยคำมากเกิน เหมือนคน “illiterate” ให้ตัด “at” ทิ้ง


(CED) อธิบาย ว่า แต่เดิมถือว่า ไม่ถูกต้องที่จะใช้ “where”

ให้แทนความหมายของ “in which”

ตามหลัง นาม “ที่มิได้อิงกับ สถานที่ หรือ ตำแหน่งหนึ่ง”

แต่ เป็นที่ยอมรับได้ ในปัจจุบัน เช่น

“We now have a situation where/in which no further action is needed.’


(AHD) อธิบาย การใช้ “where”

เมื่อใช้ “where” เพื่ออ้างอิงถึง “จุดต้นกำเนิด” (a point of origin)

ต้องใช้กับ Preposition “from” เช่น

Where did she come from?’

From where I sit, the situation looks bleak.’

เมื่อใช้ “where” เพื่ออ้างอิงถึง “จุดหมายปลายทาง” (a destination)

การใช้ preposition “to” โดยทั่วไป ถือว่า “เกินจำเป็น” (superfluous)

‘Where is she going?’ แทนที่จะใช้ว่า “Where is she going to?’

‘The place where they are going is beautiful.’

เมื่อใช้ “where” เพื่ออ้างอิงถึง “สถานที่” ของบุคคล/เหตุการณ์/สิ่งปลูกสร้าง

การใช้ “at” ร่วมด้วย ส่วนใหญ่ จะถือว่า “เป็นการใช้เฉพาะถิ่น หรือภาษาพูด”

‘Where is the situation?’ ไม่ใช่ ‘Where is the situation at?’

การใช้ “where” แทนความหมาย “in which” เช่นประโยค

“Show me an example where government intervention in the market has worked.”

คณะผู้แนะนำการใช้ภาษา (Usage panel) มีความรู้สึกผสมกันในเรื่องนี้

ในการสำรวจเมื่อปี 2001 ร้อยละหกสิบ ยอมรับการใช้ตามตัวอย่างข้างต้น

ยังมีการใช้ “where” ในประโยคที่ตามปกติควรใช้ “that” เช่น

‘I don’t see where they had much choice but to give up.’

ขณะที่ Usage panel ไม่ค่อยชอบใจนัก กับการใช้แบบนี้

โดยมีผู้ยอมรับให้ใช้ได้เพียง ร้อยละ 30 ในการสำรวจเมื่อปี 2001


(CCED) อธิบาย การใช้ “where”

ในคำถาม ใช้ “where” เมื่อถามเกี่ยวกับ “สถานที่” หรือ “ตำแหน่ง”

Where’s Dad?’

Where does she live?’

ยังใช้ “where” เพื่อถามเกี่ยวกับ “สถานที่”

ที่บางคนหรือบางสิ่ง มาจากหรือไปสู่

Where are you going?’

Where does all this anger come from?’

ใช้ “where” ใน “place clauses” เมื่อกล่าวถึง

“สถานที่หรือตำแหน่ง ที่ซึ่ง บางคนหรือบางสิ่ง อยู่”

‘He said he was happy where he was.’

‘He dropped the ball and left it where it lay.’

ตามปกติ วาง “place clause” ตามหลัง “main clause”

หากแต่ ในการเล่าเรื่อง “สามารถวาง “place clause” ไว้ก่อนได้”

Where the house had once stood, there was an empty space.’

Where the sun touched the water it shone like gold.’

บ่อยครั้ง ใช้ “where” ใน “reported clause”

‘I think I know where we are.’

‘I asked someone where the nearest hotel was.’

บ่อยครั้ง ใช้ “where” ใน non-defining “relative clauses”

‘He comes from Canterbury, where the famous cathedral is.’

‘She went into the art room, where the brushes and paint had been set out.’

สามารถใช้ “where” ใน “defining relative clauses” ตามหลัง “place”

หรือ ตามหลังคำ เช่น “room” หรือ “street”

‘Will you show me the place where you work?’

The room where I did my homework was too noisy.’

ยังสามารถใช้ “where” ใน “defining relative clauses” ตามหลังคำเช่น

“situation” และ “stage”

‘We have a situation where people feel afraid of going out.’

‘I’ve reached the point where I’m ready to retire.’

บางครั้งใช้ “where” นำหน้า Adj. เช่น possible” และ “necessary”

การใช้เช่นนี้ “where” จะมีความหมายคล้ายกับ “when” หรือ “whenever”

Where possible, friends will be put in the same class.’

‘Help must be given where necessary.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (2)

sr
IP: xxx.158.165.225
เขียนเมื่อ 

Thank you.

When I was still working. I heard and used "Where are we now?" a lot to ask about progress of the project we were working on. (So 'where' is used for 'position' as well as 'place'). And one common question is "Where to?" = 'what is our next target?'.

เขียนเมื่อ 

Thanks for yr comment.

When I finished with this set, aiming to get my past work revised.


NR.