ประเทศไทยยั่งยืน

ประเทศไทยยั่งยืน

1. ประเทศไทย เป็นมิตรกับทุกประเทศ ไม่ว่าประเทศใหญ่แบบ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย เยอรมัน อังกฤษ หรือ ประเทศเล็กแบบ เลโซโท กัมพูชา ลาว ไทยเรา ถือว่าเป็นมิตรประเทศเท่าเทียมกัน เป็นเพื่อนเท่าเทียมกัน

2. ประเทศไทยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ของพสกนิกรในประเทศไทย ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ มีเหตุมีผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน พสกนิกรตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม และวิชา

3. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหาร และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชาวโลกตลอดเวลาที่ผ่านมา และในอนาคต

4. คนไทยมีจิตใจเอื้ออาทร เผื่อแผ่แบ่งปัน มีมิตรไมตรีอันดีงาม กับ คนทั้งโลก มีความเมตตา ต่อ ทั้ง 31 ภพภูมิ (อรูปภูมิ 4 รูปภูมิ 16 กามภูมิ 11) ปรารถนาให้ทุกรูปทุกนาม พ้นจากทุกข์ และมีความสุขตามสมควรโดยทั่วกัน

ทั้ง 4 ประการนี้ทำให้ประเทศไทยยั่งยืน

พีระพงศ์ วาระเสน
24 ตุลาคม 2559
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)