753. งานวิจัย Appreciative Inquiry (องค์กรแห่งการเรียนรู้)


บทคัดย่อ

การศึกษาอิสระเรื่อง การพัฒนาองค์กรเชิงบวก กรณีศึกษา สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อค้นหาปัจจัยในการพัฒนาองค์กร 2) เพื่อนำปัจจัยที่ค้นพบมาออกแบบกระบวนการในการจัดกิจกรรม 3) เพื่อประเมินผลการพัฒนาของบุคลากร การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ควบคู่กับการปฏิบัติการ มีวิธีการดำเนินการศึกษาตามหลักของทฤษฎีสุนทรียสาธก ร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดอื่นๆ ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกองค์กร จำนวน 30 คน พบว่า ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จมีอยู่ 19 ปัจจัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นจุดร่วมในอับดับที่หนึ่ง คือ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และปัจจัยที่เป็นจุดร่วมในอันดับที่สอง คือ การแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และปัจจัยที่เป็นจุดโดดเด่น คือ การให้บริการด้วยความประทับใจ และทัศนคติ จากปัจจัยดังกล่าวนี้ จึงได้นำมาเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาองค์กรให้กับสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 1) กิจกรรม สุนทรียสาธกกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 2) กิจกรรม รู้จักตน เข้าใจผู้อื่น พัฒนาการทำงานร่วมกัน 3) กิจกรรม สามคนไม่ธรรมดา 4) กิจกรรม ก้าวพ้นกับดักความคิด ค้นพบปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต จากการดำเนินการทั้ง 4 กิจกรรม พบว่า บุคลากร 17 คน มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และสามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาในการทำงานที่น้อยลง 2 คงานวิจัยนี้เน้นใช้เครื่องมือ Theory U สัตว์สี่ทิศ Tipping Point และ AI รวมทั้ง Learning Organisation ผสมผสานกัน

Down Load file ที่นี่ POD.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Appreciative Inquiry Researchความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์ครับ

ผมใช้ 3 อันแรกแล้วครับ

ทางกลุ่ม AI ใช้เหมือกนัครับ แต่เราผสมผ AI เข้าไป กลายเป็น AI-based Theory U และ AI-based Celtic Wheel หรือ Mind Literacy ครับ ท่านอาจารย์