การสัมภาษณ์ข้าราชการ

ได้มีโอกาส เข้าร่วมเป็นกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ มีผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๖๙ คน

ก่อนจะมีการสอบสัมภาษณ์ สำนักทรัพยากรบุคคล ได้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางในการสัมภาษณ์

ระบบการให้คะแนน การชี้แจงคำถามกลางและระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน

ผู้เขียนในฐานะที่เป็นคณะกรรมการคนหนึ่ง หลังจากได้มีการสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนมา ทำให้เกิดข้อสังเกตุ และน่าพิจารณา

เกี่ยวกับการสอบดังกล่าว ดังนี้

ประการแรก: เรื่องคุณวุฒิ จากการสอบสัมภาษณ์ ไม่น่าเชื่อว่าบุคลากรของสำนักงานฯ ได้มีการพัฒนาตนเองเป็นอย่างมาก

มีบางคนศึกษาจบระดับปริญญาโท แล้ว แต่สมัครใจที่จะมาสอบในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อันเป็นการลดคุณวุฒิและเงินเดือน

และส่วนใหญ่จะมีการศึกษาจบระดับปริญญาตรีแล้ว เหตุผลที่มาสมัครสอบตำแหน่งดังกล่าว เห็นว่า น่าจะมีโอกาสสอบติดในตำแหน่งดังกล่าวมากกว่า

ประการที่สอง : เรื่องการสอบข้ามสายงาน จากการสัมภาษณ์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการที่สอบได้ในตำแหน่งดังกล่าวมากที่สุด ได้แก่ ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประการที่่สาม : เรืองหน่วยงาน จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่มีบุคลากรนสอบติดมาก ได้แก่ บุคคลากรที่มาจากสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

ประการที่สี่ : เรื่องการลดตำแหน่ง จากการสัมภาษณ์ มีบุคคลากรบางท่านยอมลดตำแหน่งมาสอบ ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร มีคุณวุฒิจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต และเนติบัญฑิตไทย แต่ยอมลดตำแหน่ง และเงินเดือนมาสอบตำแหน่งดังกล่าว และสอบได้ เมื่อสอบถามก็ได้รับคำตอบว่า ต้องการอยากเป็นข้าราชการ และต้องการความมั่นคงจะเป็นตำแหน่งใดก็ตาม ขอให้เป็นข้าราชการและมีความมั่นคง ก็ต้องเอาไว้ก่อน

และประการสุดท้าย : เรื่อง ค่าตอบแทน จากการสัมภาษณ์มีการสอบถามค่าตอบแทน บางตำแหน่งมีค่าตอบแทนน้อย แต่ยังมีบุคตลากรอยู่ปฏิบัติงาน และบางตำแหน่งงานหนักมาก บางครั้งวันเสาร์ - อาทิตย์ ต้องสละเวลาส่วนตัวมาปฏิบัติงาน โดยมิได้ค่าตอบแทน ก็ได้รับคำตอบว่า สาเหตุที่อยู่ปฏิบัติงานในองค์กร เพราะมีความรักองค์กร เนื่องจากองค์กรมีวัฒนธรรมที่มีความรัก ความสามัคคี มีความเอื้ออารีย์ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้อยู่กับภูมิลำเนาตนเอง ไม่เดือดร้อนมากนัก

จึงเห็นว่า วัฒนธรรมองค์กร มีส่วนสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เลือกเข้าทำงานในองค์กร และองค์กรควรจะให้ความตระหนักในเรื่องการพัฒนาบุคลากร การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่เป็นคู่เปรียบเทียบ และสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อเป็นการรักษาและดึงคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความคิดก้าวหน้าเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร อันจะทำให้องค์กร มีการพัฒนาที่ก้าวไกลและยั่งยืนสืบไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิต กับ งานความเห็น (0)