การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์


คำสำคัญ : การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 / โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์

รสพร ทองธรรมจินดา : การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์, 141 หน้า

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ และ3) เพื่อศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ผู้วิจัยกำหนดวิธีการดำเนินการวิจัย จำแนกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ประกอบกับการศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำโครงร่างงานวิจัย ขั้นที่ 2 การสร้างเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ทดลองและปรับปรุงข้อบกพร่องของเครื่องมือ นำเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปตรวจคุณภาพโดยวิธีหาค่าความเชื่อมั่นและไปเก็บข้อมูลจากประชากรของการวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการรายงานการวิจัย และจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป การวิจัยครั้งนี้กำหนดประชากรในการวิจัยคือผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (m)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)

ผลการวิจัยพบว่า

1.ข้อมูลทั่วของการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ 1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) บทบาทของครู 3) ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 4) หลักสูตรและการนิเทศ 5) การเรียนการสอนและการประเมินผล 6) คุณภาพชีวิตที่ดี 7) คุณลักษณะของนักเรียน และ 8) ทีมและเทคโนโลยี

2. ความต้องการของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ประกอบด้วยตัวแปรที่สำคัญครบทั้ง 8 ด้าน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1

3. ระดับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

หมายเลขบันทึก: 616919เขียนเมื่อ 12 ตุลาคม 2016 08:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 ตุลาคม 2016 08:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี