วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ผอ.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ และคณะครูอาจารย์ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ได้ให้การ ต้อนรับคณะผู้บริหารที่มาดูงานจาก ศบอ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรี ีขันธ์ ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโร งเรียนอำเภอเกาะคา และได้แลกเปล ี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ การประกันคุณภาพ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดกิจกรรม และผอ.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ก็ได้ช่วยเล่าถึงรายละเอียดในเรื่องของการจัดกิจกรรม และการจัดทำหลักสูตร หน่วยการเรียนสะสมหน่วย กิตของบ้านทุ่งขาม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้นำคณะศึกษาดูงานชมวีดีทัศน์ เสร็จแล้วได้ นำคณะศึกษาดูงานศึกษาเรียนรู้ใน เรื่องของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้มีการซักถามอย่างเป็นกันเอง โดยเจ้าหน้าที่ธุรการข องศบอ.หัวหินเค้าได้สนใจเกี่ยวกับโปรแกรมสารบัญ และการรับส่งงานทางอีเมลล์ของศบอ.เกาะคามาก ซึ่งเค้าสงสัยในหลาย ๆ เรื่องว่าเราเอาเอกสารหนังสือออกไปไว้ที่ไหน และทำไมแฟ้มของเราเล็กจัง และจริง ๆ แล้วศบอ.เกาะคาของเราได้ทำงานโดยเน้นระบบอินเตอร์เน็ตโดยการส่งงานและเก็บเอกสารใว้ใน คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเก็บไว้เป็นโฟรเดอร์ ตามงานนั้น ๆ จึงเป็นการช่วยลดจำนวนของเอกสารลง เน้นการ ประหยัดกระดาษค่ะ ซึ่งเค้าก็เข้าใจและสนใจที่จะนำไปใช้กับศบอ.หัวหินบ้าง แต่มีปัญหาคือ ศบอ.หัวหินยังไม่พร้อมในเรื่องของเครื่่องคอมพิวเตอร์ค่ะ จากนั้นได้มีการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และได้ส่งคณะศึกษาดูงานเดินทางกลับโดยความสวัสดิภาพ