ทดลองสร้างเพื่อเก็บข้อมูล

ทำได้ง่าย ขั้นตอนการทำน้อยกว่า

รายชื่อครูวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

๑.  นายเอนก                            สุขสว่าง

๒   นายจินดาพล                      เปรมศรี

๓.  นายวิชัย                              หาญพลาชัย

๔.  นายวาฑิต                           นุ่มตี่

๕.  นายพีรพงษ์                        พันธ์โสดา

๖.  นายสิริชัย                            สายสุวรรณ

๗.  นางฉัตรชนก                       สายสุววณ

๘.  นายวัฑฒพร                        เจนการกิจ

๙.  นางลักษณา                        พันธ์โสดา

๑๐.  นายบุญชัย                        ศฤงคารศิริ

๑๑.  นายบุญส่ง                        ศรีสวัสดิ์

๑๒.  นายเกียรติศักดิ์                 สุทธิปัญโญ

๑๓.  ว่าที่เรือตรีธงชัย                ปานผดุง

๑๔.  นายมานะ                          สุขสุผล

๑๕.  นางสาวอวยพร                  โรจนัย

๑๖.  นางสาวรุ่งอรุณ                  อ่อนสุข

๑๗.  นางอรทัย  โยธินสิริทอง สุดสงวน

๑๘.  นางสาววารุณี                   มงคลธนวัฒน์

๑๙.  นางสาวปราณี                   มีบุญรอด

๒๐.  นางสาวกนกวรรณ             ระจิตดำรงค์

๒๑.  นายณัฎฐวี                         แก้วศิริ

๒๒.  นางสาวสุวรรณา               ศรีสวัสดิ์

๒๓.  นางสาวศุภมาส                 สุขรังสิเสรี

๒๔.  นางพรเพ็ญ                        โคบาล

๒๕.  นางสาวอุษา                      บุญปกครอง

๒๖.  นางสาวสุรีพร                     มั่นหมาย

๒๗.  นายสุปรัชญา                     ประดา

๒๘.  นายดำริ                             ประสิทธิ์เจริญชัย

๒๙.  ว่าที่ร้อยตรีจีรพงษ์             จันทราวงษ์เดชา

๓๐.  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา             เต็มรักษ์

๓๑.  นางทัศนีย์                          อรรณพ ณ อยุธยา

๓๒.  ว่าที่เรือตรีสมภูมิ                สุดสงวน

๓๓.  นายวิรุณ                            จิตต์บุญ

๓๔.  นายประเสริฐ                     โคบาล

๓๕.  นายอนุชา                         สุขากรณ์

๓๖.  นายวันชัย                          ตันติพิพัฒนา

๓๗.  นายพรชัย                          ปิ่นสุวรรณ

๓๘.  ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช             สารคำ

๓๙.  นายจิรานุวัฒน์                   พานทอง

๔๐.  นายวัชราธร                       ไทยโยธิน

๔๑.  นางสาวสุดารัตน์               โรจนเรืองรอง

๔๒.  นายอุเทน                          แน่นหนา

๔๓.  นางสาวลัดดาลัลย์            ทองยั่งยืน 

  

                

           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทดลองสร้างเพื่อเก็บทำข้อมูล

คำสำคัญ (Tags)#ฝ่ายวิจัย#และพัฒนา

หมายเลขบันทึก: 61528, เขียน: 21 Nov 2006 @ 10:35 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)