ขั้นตอนการเขียนรายงานการพัฒนาบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์

  • ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์(ฉบับที่106/2549) แนวปฏิบัติในการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์