การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ของงานบริการพยาบาล (ไข้หวัดนก)