วันนี้มีโอกาสมารับการอบรมการสร้าง weblog เพื่อให้บรรลุการจัดการความรู้ในแต่ละหน่วยงาน