การเวียนเอกสารคำสั่งมข. จากเมื่อก่อนเราใช้

วิธีการถ่ายเอกสารเวียนคำสั่งมข.ให้กับภาควิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ  ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองกระดาษในการถ่ายเอกสารเวียนแจ้งมาก แต่พอมามีการใช้หลักระบบการส่งเอกสารทางอิเมลก็ช่วยได้มากเลยส่งสะดวก และรวดเร็วมาก ไม่ต้องใช้กระดาษในการถ่ายเอกสารส่งเพราะแบบเดิมจะเป็นการช้ามากแล้วยังสิ้นเปลืองกระดาษและการถ่ายเอกสารคำสั่งเพื่อมาเวียนแจ้งให้ผ้เกี่ยวข้องทราบ