การขาดทักษะและประสบการณ์ในการจัดการศึกษาของบุคลากรของ กศน.

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น บุคคลที่บทบาทสำคัญอาจจะหนีไม่พ้น ครู กศน. ซึ่งมีบทบาทที่สัมพันธ์ต่อชุมชน เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และทำหน้าที่ประสานงาน กศน.เข้ากับชุมชน

ครู กศน. มีขอบเขตของงานที่กว้างและหลากหลาย เท่าที่ผ่านมาการปฏิบัติงานไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ปัญหาประการแรก คือ ครู กศน. ขาดความรู้ ความสามารถในการสอน ส่วนมากไม่ได้จบการศึกษา ทางด้านวิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู ทำให้ครูมีความพร้อมน้อยในการสอนวิชาพื้นฐาน โดยเฉพาะวิชา คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิชาภาษาอังกฤษ และครู กศน. ยังไม่มีความรู้เรื่องของจิตวิทยาผู้ใหญ่ ขาดทักษะในการวางแผน อีกทั้งเรื่องสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือแม้แต่สถานที่และบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน ยังเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการปฏิบัติงานเพราะยังขาดแคลน ชำรุด และไม่ได้คุณภาพ ภารกิจสำคัญที่เสมือนเป็นหัวใจของงาน กศน. ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องเข้าไปคลุกคลีกับชุมชน ครู กศน. จึงต้องรับภาระงานที่มาก นอกเหนือไปจากงานสอนทำให้ครูเกิดความเครียด ท้อแท้ใจ บางครั้งถึงกับ ตัดสินใจลาออก ทำให้อัตราการเข้า-ออกในตำแหน่งดังกล่าวสูง ทำให้องค์กรขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้พัฒนางานถดถอยหรืองานชะลอตัวเกิดค่าใช้จ่ายในการสรรหาและพัฒนา เพื่อให้ได้ครูในแบบที่ต้องการ

แนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ ครู กศน.ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน เช่น เรื่องของหลักสูตร เทคนิคการสอน มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้คือ จัดอบรมการวิเคราะห์หลักสูตร อบรมวิทยาการและทักษะใหม่ๆ เช่น ความสามารถทางภาษาหรือเทคนิคการสอน มีการการประชุม สัมมนาการจัด หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางเทคนิคการสอนใหม่ๆ และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน และส่งเสริมให้ครูทำผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งคณะกรรมกรในการตรวจสอบ นิเทศกำกับติดตาม และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)