แลกเปลี่ยนเรื่อง “คุณธรรมนำความรู้” (ตอนที่ 3)

  ติดต่อ

   ถ้าท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน หรือเป็นครู หรือเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือเป็นรัฐบาล จะแก้สาเหตุของปัญหาเหล่านี้ได้อย่า  

        มีผู้บริหารโรงเรียน 10 กว่าคน ได้เล่าถึงพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียนของตนเองว่า  ปัจจุบันนับวันนักเรียนจะมีพฤติกรรมที่บกพร่องด้านคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น  โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาที่พบว่ารุนแรงมากขณะนี้มี  5  ปัญหา   และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เป็นตัวร่วมกันพบว่ามาจาก 5 สาเหตุใหญ่ๆคือ
สภาพปัญหาที่พบ
       1)ขาดวินัย/ความรับผิดชอบ        2)ขาดความซื่อสัตย์  
       3)ขาดจิตสาธารณะ                      4)มีพฤติกรรมก้าวร้าว 
       5)ขาดความอดทน/ความขยันหมั่นเพียร 
 สาเหตุของปัญหา 
      1)ขาดตัวแบบที่ดีที่จะกล่อมเกลา           
      2)มาจากสภาพแวดล้อมที่บกพร่องทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และครอบครัว (โดยเฉพาะครอบครัวเป็นสาเหตุใกล้ตัวที่รุนแรงที่สุด)
      3)ครูผู้สอนยังไม่สอนคุณธรรมสอดแทรกกันทุกคน  
      4)ครูขาดแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมที่ดีให้แก่ผู้เรียน  
      5)ขาดความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวนักเรียน
        ถ้าท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน  หรือเป็นครู  หรือเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง  หรือเป็นรัฐบาล จะแก้สาเหตุของปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร ?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

หมายเลขบันทึก: 61468, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:26:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คุณธรรมนำความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)