เศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมบำบัด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางในการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ โดยให้ดำเนินไปในทางสายกลางซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับกิจกรรมบำบัดสามารถทำได้ดังนี้


1) ความพอประมาณ : เมื่อนักกิจกรรมบำบัดทำการบำบัดรักษาผู้รับบริการ การใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษาในแต่ละครั้งควรใช้เวลาไม่มากหรือน้อยเกินไปจนทำให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือตึงเครียด

2) ความมีเหตุผล : ในการทำการบำบัดรักษาผู้รับบริการ ต้องมีการประเมิน วิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการใช้วิธีในการบำบัดรักษาผู้รับบริการแต่ละรายต้องทำไปอย่างมีเหตุผล

3) ภูมิคุ้มกัน : นักกิจกรรมบำบัดต้องมีการเตรียมตัวและวางแผนสำหรับเหตุการณ์ในอนาคต เมื่อวิธีที่ใช้ทำการบำบัดรักษานั้นทำแล้วผู้รับบริการมีอาการแย่ลงหรือไม่ประสบผลตามเป้าประสงค์ นักกิจกรรมบำบัดต้องมีแผนหรือวิธีใหม่เพื่อรองรับ


การตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมการบำบัดรักษา นักกิจกรรมบำบัดต้องใช้ความรู้ทางวิชาชีพที่ได้เรียนมานำไปปรับใช้และนักกิจกรรมบำบัดต้องมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีจิตใจที่ดีงามมุ่งช่วยเหลือผู้รับบริการอย่างแท้จริงนางสาวอริสรา เพ็งหนู PTOT 5923016

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้กับกิจกรรมบำบัดความเห็น (0)