Unit 59 : adjective (4.8.16)


วันนี้สอนเรื่อง adjective คำคุณศัพท์ที่ใช้บรรยายคำนาม สิ่งที่นักเรียนมองเห็นหรือสัมผัสได้ นอกจากนี้ยังสอนให้นักเรียนอย่าตัดสินอะไรจากสิ่งที่เห็นเพียงอย่างเดียว อย่าตัดสินคนจากรูปลักษณ์ อย่าเชื่อเพียงเท่าที่ตาเห็น เพราะยังไม่หลายสิ่งที่เรายังไม่รู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)