การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษที่บูรณาการเนื้อหาท้องถิ่นสุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”

ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษที่บูรณาการเนื้อหาท้องถิ่นสุรินทร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”

ผู้วิจัย : ศิริลักษณ์ สารสุข , โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” อำเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร์ ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษที่บูรณาการเนื้อหาท้องถิ่นสุรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” 2) สร้างและหาประสิทธิภาพหลักสูตร 3) ทดลองใช้หลักสูตร และ 4) ประเมินผลการใช้หลักสูตรที่สร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร แหล่งข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม 289 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความต้องการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสุรินทร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ขั้นตอนที่ 2 สร้างและหาประสิทธิภาพหลักสูตร แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 คนเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้หลักสูตร กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) แบบประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระ และค่าเฉลี่ยร้อยละ (%)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้หลักสูตร แหล่งข้อมูลที่ใช้การวิจัย คือ 1) นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 31 คน 2) ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและแบบสอบถามความเหมาะสมของหลักสูตรต่อการนำไปใช้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผู้เกี่ยวข้องมีความต้องการให้นำสาระการเรียนรู้ที่เป็นท้องถิ่นสุรินทร์ใน ด้านอาหารพื้นเมืองสุรินทร์ ด้านเทศกาลและงานประเพณีในท้องถิ่นสุรินทร์ ด้านผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมืองสุรินทร์ ด้านสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ ด้านการละเล่นและการแสดงพื้นเมืองสุรินทร์ และด้านการประกอบอาชีพที่สำคัญในท้องถิ่นสุรินทร์ มาบูรณาการจัดทำเป็นสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร

2. หลักสูตรที่สร้างขึ้นประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตร เกณฑ์การใช้หลักสูตร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การนำเนื้อหาท้องถิ่นสุรินทร์บูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา คำอธิบายรายวิชา การจัดหน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไปทุกด้านและองค์ประกอบต่างๆ มีความสอดคล้องกันทุกข้อ

3. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านทักษะทางภาษาอังกฤษของ นักเรียนมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 81.34 และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียน มีคะแนนคิดเป็น ร้อยละ 85.90 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกด้าน

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมากและครูผู้สอนมีความเห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้จริงอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกด้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูความเห็น (0)