ผลการปฏิบัติงาน ศรช.ไหล่หิน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
13 พ.ย. 49 1. ปฏิบัติงาน ศบอ.เกาะคา ตรวจสอบแฟ้มรายบุคคลผู้เรียนกลุ่มเลี้ยงปลากระชังบ้านทุ่งขาม และตรวจสอบแผนการดำเนินงานของกลุ่มเพื่อนำไปประชุมกลุ่มย่อยในการวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2550 2. ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลลำปางหลวงในเรีองการบูรณาการการเรียนการสอนหมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2 ในการวิเคระห์เนื้อหากรอบมาตรฐานของวิชา 3. ส่งงาน - แผนบูรณาการหมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง ศิลปะชุมชนตำบลไหล่หิน - แผนโครงงานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ - แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2550 - แผนการติดตามผู้เรียนรายบุคคลตำบลไหล่หิน - โครงการ ศิลปะชุมชนคนไหล่หิน 14 พ.ย. 49 1. ปฏิบัติงานพื้นที่บ้านทุ่งขาม หมู่ 6 ตำบลใหม่พัฒนา พบปะผู้เรียนกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เรียนในเรื่องของการเลี้ยงปลาในช่วงฤดูหนาว การเลือกปลาที่เหมาะกับการเลี้ยงในช่วงนี้ควรเป็นปลาที่มีความทนต่อสภาพหนาวได้ดี เช่นปลานิลดำและปลาดุก สมาชิกบางคนเช่นนายอัครชัย ยังแนะนำการใช้ยาบำรุงและเพิ่มความแข็งแรงให้กับปลาอีกด้วย - ปัญหาและอุปสรรค์ คือผู้เรียนยังอยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวไม่สามารถมาร่วมพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่ - วิธีการแก้ไขปัญหา คือให้สมาชิกที่มาช่วยอธิบายบอกต่อกันและนัดหมายกันมาร่วมกิจกรรม 15 พ.ย 49 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลอื่นในการจัดทำแผนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้เรียนของตำบลไหล่หินทั้งกิจกรรมที่ทำในตำบลและกิจกรรมแบบรวม 16 พ.ย 2549 ปฏิบัติงานพื้นที่ บ้านหมู่ 3 ตำบลไหล่หิน พบปะผู้เรียนรายบุคคลระดับ ม. ปลาย เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรค์ในการเรียนรู้และได้แนะนำให้ผู้เรียนศึกษารายละเอืยดของข้อมูลหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และหมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2 ตามสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ที่อ่าน วัดและศูนย์การเรียนชุมชน 17 พ ย 2549 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ศบอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงานเรื่องของการประกันคุณภาพสถานศึกษา 19 พ.ย 2549 พบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลไหล่หิน ครู พูดคุยถึงเรื่องการติดตามโครงงานหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชึ่งผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเรื่องของกระบวนการทางด้านการคิดและเลือกโครงงานที่เป็นเกมส์ที่เกี่ยวกับการคิดและตั้งชื่อโครงงาน เกมส์ฝึกคิดคณิตศาสตร์ ปัญหาและอุปสรรค์ในการพบกลุ่มในครั้งนี้คือ ฤดูการเก็บเกี่ยว จากปัญหาที่พบได้นำมาหารือกับผู้เรียนจึงแก้ปัญหาโดยการมอบหมายใบงานและให้เพื่อนักศึกษาได้ช่วยกันในการติดตามผู้ที่ไม่มีเวลามาพบกลุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเลี้ยงปลากระชัง

คำสำคัญ (Tags)#การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 61277, เขียน: 20 Nov 2006 @ 13:16 (), แก้ไข: 19 May 2012 @ 06:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)