UKM-8 ผ่านไปหลายสัปดาห์แล้ว ยังมีเรื่องที่ผมอยากบันทึกเก็บไว้อ่าน คือ เรื่อง "chaordic organization" ซึ่งบรรยายโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เวลาท่านบรรยาย ผมพยายาม deep listening ในสิ่งที่ท่านพูด โดยเฉพาะเรื่องที่ท่านพูดนั้น สมองเต็มไปด้วยความว่างเปล่า ไม่มีความรู้ในเรื่องที่ท่านพูดเลย แต่ก่อนมาพยายามอ่านเอกสารที่ท่านอาจารย์วิบูลย์แจกมาให้ และตั้งใจฟังในสิ่งที่อาจารย์หมอวิจารณ์ได้บรรยายให้ฟัง บันทึกนี้เขียนไว้เพื่อทบทวนสิ่งที่อาจารย์หมอวิจารณ์ได้บรรยายไว้ครับ

     ประเด็นที่ผมเก็บเกี่ยวมาจากการบรรยาย เรื่อง chaordic organization

 • Chaordic (Chaos+Order)
 • เป็นกระแสทางเลือก / ไม่ใช่กระแสหลัก / ระบบ IPO เป็นกระแสหลัก
 • สภาพแวดล้อมเปลี่ยนเราก็ปรับ / ไม่เป็นเส้นตรง / ซับซ้อนและปรับตัว / วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 • ไร้ระเบียบมีระเบียบอยู่ด้วยกัน / ปรับตัวไปเรื่อยเสมือนสิ่งมีชีวิต
 • ในความเป็นระเบียบมีความไร้ระเบียบ / ในความไร้ระเบียบเป็นความมีระเบียบ
 • KM แบบลื่นไหลไม่ต้องออกแรง / KM โดยใช้ AI กระตุ้นความดีงาม
 • ทำดีให้ถึงจุด - เทวดาช่วย / มีพลังแฝงในธรรมชาติ
 • มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นจากการรวมตัว / 1+1 เป็นสิ่งใหม่ไม่ใช้ 2 / คนเก่ง 5+5 ไม่เท่ากับ 10 / มีความเก่ง + อหังกาติดมา
 • ลมกระพือปีกผีเสื้อเพียงนิด / ผสมกับลมอย่างอื่น / ใส่ถูกจุด ถูกเวลา / เกิดพลังมหาศาล / ความหลากหลายมาเชื่อมโยง
 • ไม่เลือกข้าง / ใช่ทั้ง 2 ข้าง / Yes & No / ใช่ ถูก 1 ส่วน 4 / ไม่ปฏิเสธแต่มีศิลปะ
 • เกิดขึ้นจากจัดรูปแบบตัวเอง / ไม่ได้ถูกจัดจากภายนอก
 • หมุนเวียนถ้าได้จังหวะจะยกระดับเป็น New Order
 • คุยเป้าหมายทุกวัน / รวมพลังจากรอบด้าน สร้างเอกภาพจากภายใน
 • ไม่มีมองต้นไปจบ / มองเป็นวงจร
 • ความเชื่อเดียวกันหลากหลายบริบท / พวกเดียวกัน

      เรื่อง Chaordic Organization สำหรับผมยังต้องพยายามเรียนรู้ต่อไปครับ

                                                                                        บอย สหเวช 
                                                                                        20 พ.ย. 49