การจัดการศึกษาของโรงเรียนอู่ทอง  มีเป้าหมายหลักคือ
นักเรียนเป็นคนดี  มีความรู้  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เน้นสร้างเสริมความรู้คู่คุณธรรม  จึงกำหนดนโยบายให้บุคลากรของโรงเรียน
ทุกคนได้ปฏิบัติ   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
        การบริหารงานในโรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมาก  ได้ให้นโยบายกับครูทุกคนว่า  ให้รักนักเรียนเหมือนลูกของตัวเอง  และก่อนให้ความรู้  ให้ครูได้ให้ความรักกับนักเรียนก่อนให้ความรู้