​KM วันละคำ 675. KM 3.0 กับการพัฒนาบุคลากร

นี่คือเคล็ดลับของ KM 3.0 และของ สคส. ยุคใหม่

KM วันละคำ 675. KM 3.0 กับการพัฒนาบุคลากร

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีการเสนอร่างข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยระบุให้มีการพัฒนาพนักงาน และระบุวิธีการพัฒนาไว้ ๗ ประการคือ

  • การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
  • การปฏิบัติงานวิจัย
  • การประชุมสัมมนาวิชาการ
  • การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
  • การปฏิบัติงานบริการวิชาการ
  • การแลกเปลี่ยนพนักงานมหาวิทยาลัย
  • การไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย

ผมชี้ให้ที่ประชุมเห็นว่า แนวคิดในการพัฒนาพนักงานตาม ๗ ข้อข้างบน เป็นแนวคิดเก่า ที่เน้นการพัฒนา จากกิจกรรมที่ไม่ใช่การทำงาน มองการพัฒนาพนักงานแยกจากการทำงาน ไม่มองการทำงานเป็นการเรียนรู้ ที่นำไปสู่การพัฒนาตัวบุคคลผู้นั้นเอง

แนวคิดใหม่คือ การใช้ KM เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากร ใช้การทำงานนั่นเองเป็นเครื่องมือหลักของการพัฒนาบุคลากร

เป็นการจัดการการพัฒนาบุคลากร เชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันกับการจัดการผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร นี่คือเคล็ดลับของ KM 3.0 และของ สคส. ยุคใหม่

วิจารณ์ พานิช

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)