การปฏิรูประบบงานวิจัยของประเทศไทย (ตอนที่ ๑๑)

แม้ว่าโครงการ คปก. สามารถผลิตนักวิจัยปริญญาเอกที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากประเทศไทยยังขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านงานวิจัย โดยเฉพาะกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์/สถาบัน เพื่อทำงานในด้านการวิจัยอีกมาก ทำให้ผู้สำเร็จปริญญาเอกจากโครงการ คปก. เริ่มตกงาน ทั้งๆ ที่ประเทศไทยยังขาดแคลนนักวิจัยอีกเป็นจำนวนมาก

โครงการ คปก. กับไทยแลนด์ 4.0

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือ "ซูเปอร์บอร์ดการศึกษา" ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่มีมติอนุมัติในหลักการแผนงานดำเนินงานทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 20 ปี (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2579) ระยะที่ 2 กรอบวงเงินรวม 34,380 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายผลิตนักวิจัยจำนวน 12,390 คน และอนุมัติงบประมาณในปี 2560 กรอบวงเงิน 1,075 ล้านบาท เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกได้ 460 คน

โครงการ คปก.ซึ่งดำเนินการโดยกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นับได้ว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดโครงการหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งให้ทุนผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอก โดยมีการบริหารจัดการและการดำเนินการอย่างมีคุณภาพ เป็นการให้ทุนแก่นักศึกษาปริญญาเอกโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีการคัดเลือกกลั่นกรองอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ มีการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เคยมีประสบการณ์ในการดูแลนักศึกษามาก่อน และจะต้องมีเครื่อข่ายวิจัยกับต่างประเทศ หลักสูตรที่จะให้นักศึกษาเรียน ก็จะต้องมีคุณภาพและผ่านการพิจารณาจาก สกว. ส่วนนักศึกษาก็มีการคัดเลือกเป็นอย่างดี จากนักศึกษาที่เรียนดี ระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 หรือเป็นนักศึกษาที่เรียนดี 10% ของชั้น

โครงการนี้ มีการวางแผนและดำเนินการอย่างชาญฉลาด และได้รับคำชมว่าเป็นโครงการที่ดี จากนักวิจัยระดับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลายๆ ท่าน โครงการนี้มีการใช้เงินอย่างประหยัด แต่ทำให้ได้ประโยชน์มากมายหลายอย่าง โดยใช้เงิน 2.4 ล้านบาทต่อนักศึกษาปริญญาเอก 1 คน (ในระยะแรกใช้เพียง 2 ล้านบาท) สามารถจะประหยัดเงินกว่าการส่งนักศึกษาไทยไปเรียนในต่างประเทศได้อย่างมาก การศึษาในต่างประเทศ จะต้องใช่เงินคนละ 8-10 ล้านบาทหรือมากกว่า ดังนั้น การส่งนักศึกษาไทยไปเรียนในต่างประเทศ 1 คน สามารถจะผลิตนักวิจัยปริญญาเอกโครงการ คปก.ได้ 4-5 คน

การศึกษาปริญญาเอกภายในประเทศของโครงการ คปก. ทำให้งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นโจทย์และปัญหาของไทย ทำให้ได้องค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีของเราเอง งานวิจัยที่จะต้องทำอย่างนี้คุณภาพ เป็นการฝึกหัดการทำวิจัยของนักศึกษา ผลงานวิจัยสามารถตีพิมพ์ได้ในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยไทย และของประเทศไทย และเพื่อยกระดับงานวิจัยให้ได้คุณภาพระดับสากล อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีเครือข่ายงานวิจัยกับอาจารย์ในต่างประเทศ ซึ่งโครงการ คปก.ให้เงินส่วนหนึ่งสำหรับการสร้างเครือข่าย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในต่างประเทศสามารถเดินทางไป-มา เพื่อร่วมงานวิจัยและติดต่อซึ่งกันและกัน และมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งให้นักศึกษาโครงการ คปก. เดินทางไปแสวงหาประสบการ์การทำงานวิจัยในต่างประเทศ ตั้งแต่ 6-12 เดือน (แต่บางคนก็สามารถอยู่ได้นานกว่า ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์ที่ปรึกษาในต่างประเทศ) โครงการ คปก. ในเฟสที่หนึ่ง จึงทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ไทยกับอาจารย์ต่างประเทศทั่วโลก

แม้ว่าโครงการ คปก. สามารถผลิตนักวิจัยปริญญาเอกที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากประเทศไทยยังขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านงานวิจัย โดยเฉพาะกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์/สถาบัน เพื่อทำงานในด้านการวิจัยอีกมาก ทำให้ผู้สำเร็จปริญญาเอกจากโครงการ คปก. เริ่มตกงาน ทั้งๆ ที่ประเทศไทยยังขาดแคลนนักวิจัยอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 โดยการใช้การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งใช้นวัตกรรมเป็นฐาน ประเทศไทยจึงควรใช้ประโยชน์จากผู้สำเร็จปริญญาเอกจากโครงการ คปก. เพื่อให้มาทำงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้ผู้สำเร็จปริญญาเอกมีการพัฒนาประสบการณ์เพิ่มขึ้น ประเทศไทยจึงจำเป็นจะต้องลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย และสร้างระบบนักวิจัยหลังปริญญาเอก (post-doctoral system) ระบบนักวิจัยมืออาชีพ (professioal research) ระบบสร้างงานใหม่และผู้ประกอบการใหม่ (Start-up & entrepreneurship system) เพื่อรองรับและใช้ประโยชน์จากผู้สำเร็จปริญญาเอกจากโครงการ คปก. นอกเหนือจากการเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัย (Academic position) ซึ่งมีจำนวนจำกัด การสร้างระบบเหล่านี้จะเป็นการสร้างเส้นทางอาชีพ (career path) และสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้สำเร็จปริญญาเอกจากโครงการ คปก. ซึ่งมีเป็นจำนวมาก และทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากโครงการ คปก. มากยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (middle income trap) โดยเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฏิรูปการศึกษาไทยความเห็น (0)